Donderdag 17 september 2020 - Provinciehuis te Utrecht

Partners

EBBEN Partners

EBBEN Partners staat opdrachtgevers bij om vraagstukken rond fraude, integriteit , internal audit en geschiloplossing snel, vakkundig en ‘to the point’ te adresseren. Dat doen wij zowel voor problemen die onmiddellijke aandacht vragen, zoals fraude en geschillen op gebied van integriteit, als voor oplossingen voor de lange termijn. Bij dat laatste kunt u bijvoorbeeld denken aan het beoordelen van de inrichting van uw organisatie en het aanreiken van oplossingen om te zorgen dat uw organisatie ‘in control’ is. Bijzondere aandacht wordt daarbij besteed aan het beleid rond integriteit en fraudepreventie. De partners en medewerkers van EBBEN kunnen putten uit een enorme bron van ervaring. De partners zijn altijd zelf hands-on betrokken bij de uitvoering van de opdrachten.

Momentum Technologies

De filosofie achter Momentum Technologies is simpel en krachtig: Meten is weten. Echter, meten alleen volstaat niet. Beslissend is het op de juiste manier combineren en presentaren van de informatie, opdat deze aansluit bij de belevingswereld van de gebruiker. Kennis van het domein waarin de gebruiker opereert is daarbij onontbeerlijk.

Meten is weten geldt natuurlijk niet alleen voor de adequate dienstverlening via internet. Het gaat bijvoorbeeld ook om de ontwikkeling van de markt voor koopwoningen en bedrijfsgebouwen. Momentum Technologies brengt kengetallen, relevante informatie en beslissingsondersteunende (web)applicaties zodanig in beeld dat ze direct aansluiten op de informatiebehoefte van de gebruiker.

KCAF (Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek)

Het KCAF (Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek) is een stichting en zij draagt bij aan het in kaart brengen van de omvang en de locatie van de problematiek rondom funderingen.  Als kenniscentrum verzamelt het onderzoekt het KCAF alle aspecten rond funderingsproblemen van vastgoed vaan aanpak tot financiering, van preventie tot innovatie.

Het creëren van inzicht in welke woningen in de toekomst risico lopen op problemen met funderingen is om twee redenen belangrijk. Allereerst kan men preventieve maatregelen nemen bij een tijdige constatering van het probleem. Wellicht kunnen preventieve maatregelen nog effectief zijn. Ten tweede, in het geval van onderkenning van het probleem, kan men bij vroegtijdige constatering anticiperen op kosten.

In dit verband ontwikkelde het KCAF een funderingsviewer, die de aandachtsgebieden in beeld heeft gebracht. Het KCAF is ook de initiatiefnemer geweest van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel dat in oktober 2017 opgericht is.

Economic Board Utrecht

De Economic Board Utrecht (EBU) verbindt sectoren die elkaar nu nog onvoldoende vinden. Nieuwe coalities worden door EBU gekoppeld: bedrijven aan overheden en kennisinstellingen. Coalities met schaalbare initiatieven, die leiden tot nieuwe producten en diensten om het leven hier en elders Groener, Gezonder en Slimmer te maken. Initiatieven die zorgen voor groei, banen en marktaandeel voor het Utrechtse bedrijfsleven.

De EBU gelooft dat hedendaagse uitdagingen in combinatie met de mogelijkheden van de moderne technologie economische kansen biedt. Daarom helpt EBU bedrijven die groene, gezonde en slimme business cases willen ontwikkelen en uitvoerbaar willen maken. Business cases met oplossingen voor deze uitdagingen. Oplossingen die werken en werk creëren.

Fortierra

Fortierra is een specialist voor de vastgoedketens en zij kan een woning of een gebouw volledig in kaart brengen op de volgende vijf gebieden: leefomgeving, energie, communicatietechnologie, installatietechnieken en verzekeringen. Deze informatie wordt vertaald naar de persoonlijke situatie van de gebruikers en vervolgens presenteert Fortierra deze informatie op een visueel aantrekkelijke en laagdrempelige manier. Op die manier is er voor belanghebbenden een waardevol en realistisch beeld over de huidige en toekomstige staat en waarde van een vastgoedobject.

Fortierra wil de vastgoedmarkt transparant maken, met toegankelijke, volledige en betrouwbare informatie. Dankzij de Fortierra methode ontstaat er een reële prijs en kan er een optimale aansluiting ontstaan op basis van de woon- en leefomgeving op de wensen en mogelijkheden van mensen.

FAMO

De FAMO is dé vakvereniging voor  Bedrijfsvoeringsprofessionals die werkzaam zijn bij de decentrale overheden. Doelstelling van de FAMO is haar leden te inspireren, te verbinden en te professionaliseren op het gebied van integrale bedrijfsvoering.

Vanuit het perspectief van FAMO is bedrijfsvoering onlosmakelijk verbonden met het primaire proces. Daarnaast verandert de dienstverlening aan de inwoner door de digitalisering en nieuwe technologieën. Er is daarom behoefte om op een andere manier invulling te geven aan samenwerking, structuur en sturing binnen de overheid. Risicomanagement maakt nadrukkelijk onderdeel uit van integrale bedrijfsvoering. De dienstverlening aan de klant staat hierbij voorop.

In samenwerking met partners zoals VNG, KING en BDO organiseert FAMO meerdere keren per jaar regionaal en nationaal workshops en bijeenkomsten. FAMO is sparringpartner voor de ministeries BZK en Financiën, waarbij de insteek is om te komen tot uitvoerbare wetgeving en ondersteuning bij de implementatie van die wetgeving.

Fully in Control

Fully in Control is een nieuw en innovatief assessment/ inspectie & management platform in de cloud. De software wordt ingezet voor onder andere management control, risico, compliance, kwaliteit & performance management en allerlei type assessments & inspecties. De oplossing bestaat uit software en een expertsysteem met kennis en Best Practices om organisaties snel op weg te helpen. Fully in Control wordt ontwikkeld en op de markt gebracht door Fully in Control bv.

De software ondersteunt adviseurs en organisaties bij het in control brengen van organisaties, programma’s, projecten en compliance processen. Gebruiksgemak en pragmatiek staan hierbij centraal. Fully in Control werkt eenvoudig en is altijd en overal vanuit de cloud toegankelijk.

Primo Nederland

Primo Nederland is opgericht op 11 oktober 2006 te Den Haag. De vereniging heeft als doel het belang, de kennis en het gebruik van risicomanagement binnen de publieke sector naar voren te brengen en te bevorderen, alsmede het tot stand brengen van een systematische en werkbare invoering (en onderhoud) van risicomanagement binnen de publieke sector in zijn algemeenheid en binnen lokale en regionale overheden in het bijzonder.

Tot de kerntaken van managers in het publieke domein behoort het inschatten en beheersen van risico’s. PRIMO is een vereniging die tot doel heeft haar leden op het gebied van risicomanagement te informeren en te ondersteunen. Dit wil zij doen door middel van concrete instrumenten zoals onder andere het aanbieden casu quo bevorderen van trainingen om verantwoordelijke functionarissen binnen de publieke sector in hun dagelijkse werkzaamheden op het gebied van risicomanagement te ondersteunen

ABT

ABT is een onafhankelijk,  multidisciplinair ingenieursbureau met ruim 250 medewerkers. De dienstverlening is gericht op de kennisgebieden constructies, civiele techniek, bouwkunde, bouwfysica en installatietechniek. Ontwerp-, project- en bouwplaatsmanagement behoren tot de specialisatie van ABT. Telkens wordt daarbij uitgegaan van hoogwaardige oplossingen, waarbij techniek gepaard gaat met kennis van het proces. Speerpunten zijn ontwerpoptimalisatie, veiligheid, BIM en BEM, en ondergronds bouwen. ABT in actief in binnen- en buitenland.

Public Values

In de publieke sector gaat het om het realiseren van maatschappelijke doelstellingen met publiek geld. Logisch dat hier goed toezicht op moet zijn. Governance is het kernbegrip hiervoor. Governance gaat over sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht houden. Public Values helpt organisaties in de publieke sector om de governance zodanig vorm te geven dat de doelstellingen en de mens centraal staan.

Elke organisatie heeft doelstellingen. De realisatie van deze doelstellingen wordt bedreigd door risico’s. Risicomanagement zorgt ervoor dat deze risico’s worden beheerst zodat de doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Public Values werkt vanuit de bedoeling en de mens centraal. Compliance is een randvoorwaarde en geen doel.

Software Borg Stichting

Software is bedrijfskritisch, wanneer de continuïteit van de organisatie mede afhangt van de beschikbaarheid van de software en de daarbij behorende data. Wanneer bedrijfskritische software niet meer beschikbaar is of niet meer actueel, ontstaat schade. De belangrijkste maatregel op het gebied van continuïteit is een solide software-escrowregeling.

Software Borg is een full-service TTP (trusted third party) die continuïteit aan IT-leveranciers en gebruikers biedt door koersbepalende escrowregelingen. De escrowdienstverlening is gebaseerd op vijf kwaliteitscriteria. Zo bestaat de standaard escrowregeling uit een titelonderzoek, fingerprint, een volledige verificatie, een depot bij de IT-notaris en nazorg. De Software Borg Stichting, de centrale organisatie voor IT-notarissen, heeft voor elk van de vijf kwaliteitscriteria de professionele specialisten op het gebied van IT, IT-recht en informatiebeveiliging samengebracht.

 

RISKiD

De missie van RISKiD is het verbeteren van risicomanagement binnen organisaties en projecten. RISKiD is ervan overtuigd dat effectief risicomanagement alleen bereikt kan worden door het verhogen van het risicobewustzijn over de gehele organisatie. dit doen zij door alle stakeholders te betrekken in het risicomanagement proces met innovatieve tooling en sociale technologie.

Risicomanagement wordt interactiever en effectiever door de betrokkenheid van de medewerkers in een organisatie. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het gebruik van de RISKiD tools leidt tot een reductie in arbeidstijd van vijftig procent  en voor wat betreft projecttijd ligt dat tussen de zestig en negentig procent. RISKiD werkt nauw samen met wetenschappelijke instellingen zoals de TU delft en experts uit het risicomanagement domein en “Collaboration Engineering” domein.