Donderdag 8 September 2022 - Provinciehuis te Utrecht

Programma

Het programma van het RiskCongres Lokaal Bestuur heeft als thema “Lokaal Bestuur aan het woord over Sociaal Domein”.  Wat zijn de uitdagingen voor het Sociaal Domein van het Lokale Bestuur in de toekomst? De relatie met het Ministerie? Wat doen andere lokale besturen en waarom?  Met de beleidsmakers en beleidsbepalers gaan we aan de slag. Met dit Congres willen we een antwoord geven, met hulp van de experts uit de sector zelf. Het programma staat in het teken van het lokaal bestuur, waarin het voldoen aan de uitgevaardigde regels over risicomanagement (en compliance)  hoog op de agenda staat.

De opzet van het RiskCongres Lokaal Bestuur is bij uitstek interactief. Het Congres begint om 12.00 uur met keuze lunchworkshops. Daarna zijn alle sessies plenair en vinden plaats in de Statenzaal van het provinciehuis Utrecht. Onze Content Director Piet Klop zal samen met Ronald Provoost alles in goede banen leiden. De voertaal van ons Congres is Nederlands. Het RiskCongres Lokaal Bestuur wordt om 17.00 uur afgesloten met een networking cocktail.

pythagora
zaal
Provinciehuis-Utrecht-Ruimte
TijdOnderwerpSprekers
13.15 - 13.45 uur

Inloop, registratie en overhandiging van het congresboekje

U bent vanaf 13.15 uur van harte welkom in de Foyer van het Provinciehuis Utrecht met koffie en / of thee, nadat u uw badge en het congresboekje in ontvangst heeft genomen.

13.45 uur - 14.00 uur

Algemeen welkom in de Statenzaal van het Provinciehuis Utrecht

Algemeen welkom door Content Director Piet Klop en de Gedeputeerde van de provincie Utrecht Pim van den Berg.

14.00 uur - 15.15 uur

Interactief plenair programma vanuit het perspectief van de gemeenten

Tijdens dit interactieve plenaire programmaonderdeel voor de pauze wordt door de twee keynote sprekers vanuit de gemeentepraktijk ingegaan op actuele zaken, strategie, uitdagingen en problemen met betrekking tot het “in control” zijn van het lokaal bestuur. Zoals bekend is er wetgeving in de maak vanuit Den Haag die is aangekondigd onder de naam rechtmatigheidsverklaring en deze zal in de nabije toekomst een enorme impact hebben op de uitoefening van de taken van een gemeente, ongeacht de grootte van een gemeente.

De eerste keynote is wethouder Paulus Jansen van Utrecht en hij zal spreken over de uitdagingen van een grote gemeente.  Wethouder Paulus Jansen is een ervaren bestuurder met een scherpe visie voor de stad Utrecht en hij zal deze met u delen.

De tweede keynote spreker is Jack Kruf, directeur van PRIMO Nederland, tevens President van PRIMO Europe. Jack zal het totaalbeeld schetsen van alle gemeenten in Nederland, de huidige kernrisico’s benoemen en suggesties doen voor besturing.

Wolfje Mijnders, werkzaam bij de Gemeente Veenendaal zal vanuit het perspectief van de kleine(re) gemeenten haar commentaar geven op de twee presentaties van de beide heren.

15.15 uur - 15.40 uur

Networking pauze in de Foyer van het Provinciehuis Utrecht

15.40 uur - 16.10 uur

Hoe kan je als lokaal bestuur richting geven aan innovatie in complexe vraagstukken?

Jelle van der Weijde zal vanuit een regionaal perspectief nader ingaan op de risico’s en het spanningsveld tussen innovatie en de regels. Bij innovatie is vaak nog niet duidelijk wat de nieuwe risico’s zijn. Innovatie schuurt haast per definitie tegen bestaande regels. De bestaande regelgeving is immers bedoeld om een bestaande praktijk te reguleren. Innovatie leidt tot een nieuwe praktijk! Innovatie betekent dan ook risico nemen en zelfs afscheid nemen van wat vertrouwd of bekend is.

Urgente vraagstukken op lokaal nivo zijn steeds vaker “wicked problems”. Hoe kun je als lokaal bestuur richting geven aan innovatie in complexe vraagstukken? De complexiteit wordt versterkt doordat het lokaal bestuur moet en wil samenwerken in een netwerk structuur. Het lokaal bestuur moet bij innovatie risico accepteren op proces en uitkomst. Dat is extra lastig in een politieke omgeving!

Een treffend voorbeeld  is innovatief inkopen op uitkomsten. Het lokaal bestuur is dan als opdrachtgever zelf ook in het proces om tot die uitkomsten te komen, betrokken. Innovatie in het lokaal bestuur raakt thema’s als marktwerking, ambtenaar nieuwe stijl en sociale innovatie.

16.10 uur - 16.55 uur

De risico’s van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de impact ervan in relatie tot digitale transformatie en de gevolgen voor het lokaal bestuur

Op 25 mei 2018 zal de Europese Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing zijn. De AVG eist passende technische en organisatorische maatregelen die getroffen moeten worden om te waarborgen en te kunnen aantonen dat verwerkingen in overeenstemming met de verordening worden uitgevoerd.

De “notion of accountability”, de verantwoordingsplicht is een van de belangrijkste verplichtingen uit de AVG, met verstrekkende gevolgen voor verantwoordelijken èn verwerkers en dit geldt ook voor lokaal bestuur!  André Biesheuvel geldt als de expert op dit gebied en zal u fijntjes wijzen op de gevolgen van niet nakoming van deze Europese verordening.

Kenny van Ierlant, digital thought leader van Virtual Clarity (UK) zal daarop inhaken en de noodzaak van digitale transformatie aan de kaak stellen. Kenny is een expert op het gebied van “digital transformation” en neemt daarbij geen blad voor de mond om organisaties en mensen in beweging te laten schieten.

De drie keynote sprekers van na de pauze, Jelle van der Weijde, André Biesheuvel en Kenny van Ierlant zullen geconfronteerd worden met een expert panel, dat de confrontatie aangaat met de sprekers, onder leiding van Piet Klop.

Het expert panel bestaat onder andere uit de heren Roel van den Bersselaar, Janko Lindenbergh  en Chris Ravenbergen (Vereniging Nederlandse Gemeenten).

16.55 uur - 17.00 uur

Ceremonie protocollaire:  overhandiging van het eerste exemplaar Handboek Adlasz voor de slimme gemeente

Het eerste exemplaar van het Handboek Adlasz voor de slimme gemeente zal door Roel van den Bersselaar worden overhandigd aan gedeputeerde Pim van den Berg.

17.00 uur - 17.05 uur

Afsluiting door Content Director Piet Klop in de Statenzaal

Het officiële gedeelte van het RiskCongres Lokaal Bestuur 2018 wordt afgesloten in de Statenzaal door Content Director Piet Klop, met vervolgens de uitnodiging om in de Foyer te gaan genieten van de networking cocktail en de goodie bag mee naar huis te nemen, met daarin het Handboek Adlasz voor de slimme gemeente, ter waarde van 49,50 euro.

17.05 uur - 18.00 uur

Networking cocktail in de Foyer

In de Foyer van het Provinciehuis Utrecht vindt de afsluitende, uitgebreide networking cocktail plaats met canapés.