Donderdag 8 September 2022 - Provinciehuis te Utrecht

Sprekers

Paulus Jansen

Ir. P.F.C. (Paulus) Jansen is sinds juni 2018 algemeen directeur van de Woonbond, de landelijke belangenvereniging van alle huurders en huurdersorganisaties in Nederland. De Woonbond heeft 50 betaalde medewerkers en een onafhankelijk Kennis- en Adviescentrum.

Daarvoor was hij 4 jaar wethouder voor de gemeente Utrecht, met als portefeuille wonen, ruimtelijke ordening, vastgoed, sport en dierenwelzijn. Tussen 2006-2014 was hij lid van de Tweede Kamer namens de SP, als woordvoerder op het gebied van bouwen/wonen, energie, water, ruimte. Sinds 2012 was hij tevens voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Kamer.

Jansen studeerde bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven en was 18 jaar werkzaam in de bouw en consultancy voor hij fulltime politicus werd. Hij werd in 1974 lid van de SP en bekleedde vele bestuursfuncties op lokaal, regionaal en landelijk niveau, was tussen 1995-2003 fractievoorzitter van de SP in Provinciale Staten van Utrecht en tussen 2000-2006 fractievoorzitter in de gemeenteraad van Utrecht.

Naast zijn wethouderschap is Jansen voorzitter van het Landelijk Fietsplatform, het Landelijk Overleg Consumenten Openbaar Vervoer LOCOV en de strategische adviesraad energie van TNO.

André Biesheuvel

Drs. André Biesheuvel RE RA is bedrijfseconoom, Register Accountant en Register IT Auditor. Hij is meer dan tien jaar partner voor Duthler Associates. Daarvoor was hij tien jaar partner voor KPMG. André combineert zijn kennis en ervaring op het gebied van bedrijfseconomie en accountancy met die van ICT. Hij is de bedenker van het concept van Standard Business Reporting (SBR). In de afgelopen jaren heeft André met zijn team van professionals Duthler Academy opgebouwd.

In de Academy worden functionarissen voor de gegevensbescherming opgeleid, presenteren deze functionarissen zich in het FG Register en kunnen bedrijven en instellingen Privacy Seals verkrijgen. Binnen de praktijk van Duthler Associates vervult André de rol van managing partner.

Janko Lindenbergh

Drs. Janko Lindenbergh MBA MRICS is zelfstandig strategisch financieel adviseur op het snijvlak van de publieke en de private sector.  Hij heeft in diverse rollen en projecten veel ervaring met publiek-private samenwerking, business cases voor publiek-private investeringen, vastgoed- en financieringsvraagstukken en het oprichten, beheer, governance en afstoten van deelnemingen en investeringsfondsen in de publieke sector. Hij treedt ook regelmatig op als gastdocent op deze thema’s.

Hij werkte als director in de financiële adviespraktijk van PwC (vanaf 2000) en Deloitte (vanaf 2006). Daarvoor was hij plaatsvervangend Hoofd Privatisering & Participaties bij de Directie Financieringen van het ministerie van Financiën. Na zijn studie Bestuurskunde begon hij bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat, hoofddirectie Financiën Management & Control als coördinator en waarnemend Hoofd Algemeen Begrotingsbeleid en vervolgens als hoofd Beleidsadvisering & Control en volgde hij de Rochester-Erasmus Executive MBA.

Jack Kruf

Jack Kruf heeft een Masters Degree (cum laude) en daarmee beëdigd ingenieur en wetenschappelijk Bosecoloog, alsmede Sociale Psycholoog aan de Wageningen University. In 2000 werd hij benoemd als Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris van de gemeente Roosendaal. Vanaf medio 2017 is hij directeur van PRIMO Nederland, naast zijn presidentschap van PRIMO Europe (sinds 2006).

Zijn ervaring bestaat uit meer dan 35 jaar werkzaam te zijn in het hart van het publieke domein op het interface tussen politiek, bestuur, samenleving, bedrijfsleven, experts, media, dit op zowel van landelijk tot internationaal niveau. Dit laatste vanuit PRIMO Europe, alsmede vanuit het Europese netwerk van gemeentesecretarissen (UDITE).

Zijn specialiteit is het holistisch en multidisciplinair benaderen van publieke vraagstukken vanuit design denken (Darden Institute), strategie, leiderschap en verandermanagement. Hij is goed bekend met contractmanagement (Harvard University), corporate én public governance, strategisch risicomanagement, regionale ontwikkeling, publiek-publiek en publiek-private samenwerking, marketing, coaching, transformationele verandering en internationale netwerken.

Wolfje Mijnders

Wolfje Mijnders is jurist met meer dan tien jaar werkervaring. Zij is adviseur van de Gemeente Veenendaal op het gebied van privacy, meer in het bijzonder voor wat betreft de gevolgen van de Europese wetgeving (GDPR) of in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Daarnaast is zij als docent betrokken bij de opleiding Gemeentelijke Functionaris Gegevensbescherming (via Segment) .

Jelle van der Weijde

Jelle van der Weijde is sinds oktober 2014 domein manager van de Economic Board Utrecht (EBU) en als domein manager staat hij voor de uitdagende taak om deze innovatieve regio van Nederland te ondersteunen met betrekking tot de economische belangen in de provincie. Hij werkt veel samen in diverse netwerken en verbanden. Utrecht staat volgens Jelle voor grote economische en maatschappelijke uitdagingen.

In dat kader stimuleert en ondersteunt hij de triple helix samen met bestaande en nieuwe partijen in het domein Gezond. Belangrijke aandachtspunten zijn daarbij nieuwe praktijken bouwen met nieuwe kennis, samen met start ups, kennisinstellingen, overheid, maatschappelijke organisaties en het midden- en kleinbedrijf. Jelle staat voor het verbinden met resultaat, gezondheid, economie, perspectief en duurzaamheid. Hij durft uitdagingen aan te gaan door te innoveren en nieuwe wegen in te slaan.

Piet Klop

Piet Klop RA MGA heeft ruim 30 jaar in de accountants- en adviespraktijk voor de publieke sector gewerkt bij Deloitte, waarvan 20 jaar als partner. Piet  werkt nu vanuit zijn eigen bedrijf Public Values bv. Piet is in zijn Deloitte-tijd bij veel gemeenten accountant en adviseur geweest, van klein tot groot.

Piet heeft daarnaast veel opdrachten gedaan bij woningcorporaties en hun externe toezichthouders zoals het Centraal Fonds Volkshuisvesting, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het Ministerie (waaronder een opdracht rechtstreeks voor de Minister). Ook heeft hij gewerkt voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, onderwijs- en zorginstellingen en overheidsbedrijven (sociale werkvoorzieningen, milieudiensten en afvalinzamelingsbedrijven in zowel gemeenschappelijke regelingen als overheidsvennootschappen).

Chris Ravensbergen

Drs. Chris Ravensbergen CMC RAiA RADI is als adviseur risicomanagement bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) verantwoordelijk voor het risicomanagement. Chris is de initiator van het RPO (Risico Platform voor Overheden) en daarnaast is hij Voorzitter van het Genootschap voor Risicomanagement. Hij houdt zich bezig met onzekerheidstoleranties in relatie tot verzekeringsgedrag, verschillende risico financieringsmethoden en het RPO.

Chris heeft zeven jaar bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gewerkt als analist en hij is gespecialiseerd in Entreprise Risk Management & verzekeringskunde.

Pim van den Berg

Pim van den Berg is gedeputeerde ruimtelijke ontwikkeling, economie en toerisme, wonen en binnenstedelijke ontwikkeling en energietransitie van de provincie Utrecht. Van huis uit is Pim van den Berg planoloog. Hij was tientallen jaren werkzaam op het terrein van de Volkshuisvesting. In de negentiger jaren werkte Van den Berg bij het ministerie van VROM als waarnemend inspecteur en als hoofd uitvoering individuele huursubsidie en objectgebonden subsidies. De laatste tien jaar was hij actief als interim-manager voornamelijk bij waterschappen. Daar hield hij zich bezig met reorganisaties, bestuursadvisering, vormgeven van beleid en uitvoering geven aan tientallen projecten in complexe gebiedsprocessen met vele stakeholders.

In 2006 werd Van den Berg raadslid in Amersfoort, aanvankelijk voor Jouw Amersfoort, vanaf 2010 was hij fractievoorzitter voor D66. Van oktober 2011 tot en met mei 2015 was Pim van den Berg wethouder van de gemeente Amersfoort. In Amersfoort hield hij zich bezig met binnenstedelijke ontwikkeling en projecten, monumentenzorg en welstand, cultureel klimaat, economie, vastgoed en grondzaken, duurzaamheid en stadshart. Hij is nu gedeputeerde van de provincie Utrecht.

Kenny van Ierlant

Kenny van Ierlant is Global Leader Digital Platforms bij Virtual Clarity (London, New York) en geldt als een expert op het gebied van “Digital Transformation”.  Van Ierlant heeft meer dan dertig jaar ervaring op het snijvlak van IT en business en kent beide kanten van de tafel. Zo was hij enkele jaren Senior Director Strategy & Digital Transformation bij PwC en bekleedde hij diverse managementfuncties in het bedrijfsleven.

Kenny is in staat om mensen en organisaties in beweging te laten schieten en neemt daarbij geen blad voor de mond. Zo loopt hij al jaren rond met een revolutionair, ingrijpend idee voor de publieke sector.

Roel van den Bersselaar

Roel van den Bersselaar is één van de vier partners/oprichters van Adlasz. Hij is sinds 1998 werkzaam in de accountancy- en adviespraktijk, in eerste instantie bij Deloitte en sinds 2011 bij Adlasz.

Zijn specialismen zijn de begeleiding van transformaties in het sociaal domein en het analyseren en adviseren over veiligheidsregio’s en hulpdiensten. Roel heeft in zijn werk veel te maken met wet- en regelgeving, cijfers, werkprocessen, structuren en controles. Voor hem is vakinhoudelijke kennis op meerdere terreinen dus erg belangrijk. Maar zeker zo belangrijk voor hem is oog hebben voor de menselijke maat in organisaties. Roel heeft veel ervaring in gemeentelijke organisaties, maar ook in zorgorganisaties en in veiligheidsregio’s, politiekorpsen en hulpdiensten. Vaak zijn dat heel verschillende werelden. Roel streeft altijd naar effectieve oplossingen in combinatie met een goed resultaat, waarbij mensen toch de hoofdrol spelen bij het vormgeven van bedrijfsprocessen en bij het bereiken van een goed resultaat.