Donderdag 8 September 2022 - Provinciehuis te Utrecht

Partners

Adlasz

Adlasz is een adviesorganisatie speciaal voor de publieke sector. De consultants van Adlasz zijn gespecialiseerd in interne beheersing. In de visie van Adlasz staat de bedoeling centraal en zijn systemen dienend en niet leidend. Vanuit deze filosofie ondersteunen de experts van Adlasz opdrachtgevers in de publieke sector hun interne beheersing op niveau te brengen en te houden. De accountants van onze opdrachtgevers zijn hier blij mee: hun organisatie wordt “Audit-ready”. De mensen van Adlasz hebben zowel inhoudelijke kennis van de publieke sector als expertise op het gebied van administratieve organisatie.

De consultants van Adlasz zijn onder meer financieel en organisatorisch expert op het sociaal domein. De mensen van Adlasz adviseren meer dan 100 gemeenten, sociale werkvoorziening, zorg- en onderwijsorganisaties en gemeenschappelijke regelingen. Zij helpen hun opdrachtgevers de participatiemaatschappij waar te maken. Zij noemen dat “Beheersing beheerst”.

Economic Board Utrecht

De Economic Board Utrecht (EBU) verbindt sectoren die elkaar nu nog onvoldoende vinden. Nieuwe coalities worden door EBU gekoppeld: bedrijven aan overheden en kennisinstellingen. Coalities met schaalbare initiatieven, die leiden tot nieuwe producten en diensten om het leven hier en elders Groener, Gezonder en Slimmer te maken. Initiatieven die zorgen voor groei, banen en marktaandeel voor het Utrechtse bedrijfsleven.

De EBU gelooft dat hedendaagse uitdagingen in combinatie met de mogelijkheden van de moderne technologie economische kansen biedt. Daarom helpt EBU bedrijven die groene, gezonde en slimme business cases willen ontwikkelen en uitvoerbaar willen maken. Business cases met oplossingen voor deze uitdagingen. Oplossingen die werken en werk creëren.

FAMO

De FAMO is dé vakvereniging voor  Bedrijfsvoeringsprofessionals die werkzaam zijn bij de decentrale overheden. Doelstelling van de FAMO is haar leden te inspireren, te verbinden en te professionaliseren op het gebied van integrale bedrijfsvoering.

Vanuit het perspectief van FAMO is bedrijfsvoering onlosmakelijk verbonden met het primaire proces. Daarnaast verandert de dienstverlening aan de inwoner door de digitalisering en nieuwe technologieën. Er is daarom behoefte om op een andere manier invulling te geven aan samenwerking, structuur en sturing binnen de overheid. Risicomanagement maakt nadrukkelijk onderdeel uit van integrale bedrijfsvoering. De dienstverlening aan de klant staat hierbij voorop.

In samenwerking met partners zoals VNG, KING en BDO organiseert FAMO meerdere keren per jaar regionaal en nationaal workshops en bijeenkomsten. FAMO is sparringpartner voor de ministeries BZK en Financiën, waarbij de insteek is om te komen tot uitvoerbare wetgeving en ondersteuning bij de implementatie van die wetgeving.

Primo Nederland

Primo Nederland is opgericht op 11 oktober 2006 te Den Haag. De vereniging heeft als doel het belang, de kennis en het gebruik van risicomanagement binnen de publieke sector naar voren te brengen en te bevorderen, alsmede het tot stand brengen van een systematische en werkbare invoering (en onderhoud) van risicomanagement binnen de publieke sector in zijn algemeenheid en binnen lokale en regionale overheden in het bijzonder.

Tot de kerntaken van managers in het publieke domein behoort het inschatten en beheersen van risico’s. PRIMO is een vereniging die tot doel heeft haar leden op het gebied van risicomanagement te informeren en te ondersteunen. Dit wil zij doen door middel van concrete instrumenten zoals onder andere het aanbieden casu quo bevorderen van trainingen om verantwoordelijke functionarissen binnen de publieke sector in hun dagelijkse werkzaamheden op het gebied van risicomanagement te ondersteunen

International Justice Mission

International Justice Mission gelooft dat recht voor de armen mogelijk is. International Justice Mission, afgekort IJM is een wereldwijde beweging die armen beschermt tegen de plaag van geweld, zoals slavernij en mensenhandel. Het wereldwijde team bestaat uit bijna 1000 advocaten, undercovers, maatschappelijk werkers en andere professionals werkzaam vanuit 18 veldkantoren. Het kantoor in Nederland werkt aan fondsenwerving, het mobiliseren van allerlei maatschappelijke organisaties en voert een actief beleid om slavernij tegen te gaan. Zo wordt op 22 juni 2019 de MudRaise georganiseerd tegen slavernij. IJM roept op om in beweging te komen tegen slavernij. Door deel te nemen aan de MudRaise helpt men mee het verhaal over slavernij en mensenhandel te verspreiden en fondsen te werven.

Sustainable Values

In de publieke sector gaat het om het realiseren van maatschappelijke doelstellingen met publiek geld. Logisch dat hier goed toezicht op moet zijn. Governance is het kernbegrip hiervoor. Governance gaat over sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht houden. Public Values helpt organisaties in de publieke sector om de governance zodanig vorm te geven dat de doelstellingen en de mens centraal staan.

Elke organisatie heeft doelstellingen. De realisatie van deze doelstellingen wordt bedreigd door risico’s. Risicomanagement zorgt ervoor dat deze risico’s worden beheerst zodat de doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Public Values werkt vanuit de bedoeling en de mens centraal. Compliance is een randvoorwaarde en geen doel.

Software Borg Stichting

Software is bedrijfskritisch, wanneer de continuïteit van de organisatie mede afhangt van de beschikbaarheid van de software en de daarbij behorende data. Wanneer bedrijfskritische software niet meer beschikbaar is of niet meer actueel, ontstaat schade. De belangrijkste maatregel op het gebied van continuïteit is een solide software-escrowregeling.

Software Borg is een full-service TTP (trusted third party) die continuïteit aan IT-leveranciers en gebruikers biedt door koersbepalende escrowregelingen. De escrowdienstverlening is gebaseerd op vijf kwaliteitscriteria. Zo bestaat de standaard escrowregeling uit een titelonderzoek, fingerprint, een volledige verificatie, een depot bij de IT-notaris en nazorg. De Software Borg Stichting, de centrale organisatie voor IT-notarissen, heeft voor elk van de vijf kwaliteitscriteria de professionele specialisten op het gebied van IT, IT-recht en informatiebeveiliging samengebracht.

 

Stichting IT-notaris

Om maximale continuïteit te kunnen garanderen werkt Software Borg als enige escrowleverancier nauw samen met de IT-notaris. De Stichting IT-notaris is de door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) geaccrediteerde vakorganisatie van notarissen met een specialisatie op het vlak van IT en recht. De IT-notaris is gehouden aan de hoge kwaliteitseisen van de KNB en het Bureau Financieel Toezicht.

De standplaats van de IT-notaris (het protocol) kan niet failliet gaan en zijn aktes hebben dwingende rechtskracht. Bovenal hebben notarissen een wettelijke zorgplicht (Wet op het notarisambt), die inhoudt dat zij te allen tijde de belangen van alle betrokken partijen dienen te behartigen. De belangen van zowel de licentiegever als de licentienemer, zijn daarom bij hem in goede handen.

Risk & Compliance Platform Europe

De website van het Risk & Compliance Platform Europe is live sinds 2014. De website is op dit moment een vijftalig (Engels, Frans, Nederlands, Duits en Italiaans), grensoverschrijdend interactief platform voor alle professionals die werkzaam zijn op het gebied van risk en compliance, zowel in de financiële wereld, de corporates als ook de publieke sector.

Niet alleen de risk en compliance managers zelf behoren tot onze doelgroep, maar ook general en business managers, die in hun dagelijkse werkzaamheden geconfronteerd worden met de toegenomen risico’s en de toegenomen regeldruk van zowel nationale als internationale overheidsinstanties en toezichthouders.

Het Risk & Compliance Platform Europe organiseert regelmatig eigen Congressen zoals het Risk & Compliance Jaarcongres, het Behavioral Risk Congres en het RiskCongres PublicValues. Daarnaast heeft het platform een eigen video kanaal onder de naam RiskComplianceTV.