Donderdag 8 September 2022 - Provinciehuis te Utrecht

Sprekers

Paulus Jansen

Ir. P.F.C. (Paulus) Jansen is sinds juni 2018 algemeen directeur van de Woonbond, de landelijke belangenvereniging van alle huurders en huurdersorganisaties in Nederland. De Woonbond heeft 50 betaalde medewerkers en een onafhankelijk Kennis- en Adviescentrum.

Daarvoor was hij 4 jaar wethouder voor de gemeente Utrecht, met als portefeuille wonen, ruimtelijke ordening, vastgoed, sport en dierenwelzijn. Tussen 2006-2014 was hij lid van de Tweede Kamer namens de SP, als woordvoerder op het gebied van bouwen/wonen, energie, water, ruimte. Sinds 2012 was hij tevens voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Kamer.

Jansen studeerde bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven en was 18 jaar werkzaam in de bouw en consultancy voor hij fulltime politicus werd. Hij werd in 1974 lid van de SP en bekleedde vele bestuursfuncties op lokaal, regionaal en landelijk niveau, was tussen 1995-2003 fractievoorzitter van de SP in Provinciale Staten van Utrecht en tussen 2000-2006 fractievoorzitter in de gemeenteraad van Utrecht.

Naast zijn wethouderschap is Jansen voorzitter van het Landelijk Fietsplatform, het Landelijk Overleg Consumenten Openbaar Vervoer LOCOV en de strategische adviesraad energie van TNO.

Jack Kruf

Jack Kruf heeft een Masters Degree (cum laude) en daarmee beëdigd ingenieur en wetenschappelijk Bosecoloog, alsmede Sociale Psycholoog aan de Wageningen University. In 2000 werd hij benoemd als Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris van de gemeente Roosendaal. Vanaf medio 2017 is hij directeur van PRIMO Nederland, naast zijn presidentschap van PRIMO Europe (sinds 2006).

Zijn ervaring bestaat uit meer dan 35 jaar werkzaam te zijn in het hart van het publieke domein op het interface tussen politiek, bestuur, samenleving, bedrijfsleven, experts, media, dit op zowel van landelijk tot internationaal niveau. Dit laatste vanuit PRIMO Europe, alsmede vanuit het Europese netwerk van gemeentesecretarissen (UDITE).

Zijn specialiteit is het holistisch en multidisciplinair benaderen van publieke vraagstukken vanuit design denken (Darden Institute), strategie, leiderschap en verandermanagement. Hij is goed bekend met contractmanagement (Harvard University), corporate én public governance, strategisch risicomanagement, regionale ontwikkeling, publiek-publiek en publiek-private samenwerking, marketing, coaching, transformationele verandering en internationale netwerken.

Jelle van der Weijde

Jelle van der Weijde is sinds oktober 2014 domein manager van de Economic Board Utrecht (EBU) en als domein manager staat hij voor de uitdagende taak om deze innovatieve regio van Nederland te ondersteunen met betrekking tot de economische belangen in de provincie. Hij werkt veel samen in diverse netwerken en verbanden. Utrecht staat volgens Jelle voor grote economische en maatschappelijke uitdagingen.

In dat kader stimuleert en ondersteunt hij de triple helix samen met bestaande en nieuwe partijen in het domein Gezond. Belangrijke aandachtspunten zijn daarbij nieuwe praktijken bouwen met nieuwe kennis, samen met start ups, kennisinstellingen, overheid, maatschappelijke organisaties en het midden- en kleinbedrijf. Jelle staat voor het verbinden met resultaat, gezondheid, economie, perspectief en duurzaamheid. Hij durft uitdagingen aan te gaan door te innoveren en nieuwe wegen in te slaan.

Piet Klop

Piet Klop RA MGA heeft ruim 30 jaar in de accountants- en adviespraktijk voor de publieke sector gewerkt bij Deloitte, waarvan 20 jaar als partner. Piet  werkt nu vanuit zijn eigen bedrijf Public Values bv. Piet is in zijn Deloitte-tijd bij veel gemeenten accountant en adviseur geweest, van klein tot groot.

Piet heeft daarnaast veel opdrachten gedaan bij woningcorporaties en hun externe toezichthouders zoals het Centraal Fonds Volkshuisvesting, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het Ministerie (waaronder een opdracht rechtstreeks voor de Minister). Ook heeft hij gewerkt voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, onderwijs- en zorginstellingen en overheidsbedrijven (sociale werkvoorzieningen, milieudiensten en afvalinzamelingsbedrijven in zowel gemeenschappelijke regelingen als overheidsvennootschappen).

Chris Ravensbergen

Drs. Chris Ravensbergen CMC RAiA RADI is als adviseur risicomanagement bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) verantwoordelijk voor het risicomanagement. Chris is de initiator van het RPO (Risico Platform voor Overheden) en daarnaast is hij Voorzitter van het Genootschap voor Risicomanagement. Hij houdt zich bezig met onzekerheidstoleranties in relatie tot verzekeringsgedrag, verschillende risico financieringsmethoden en het RPO.

Chris heeft zeven jaar bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gewerkt als analist en hij is gespecialiseerd in Entreprise Risk Management & verzekeringskunde.

Gerard van Bortel

Dr. ing. Gerard van Bortel is universitair docent Housing Management aan de Technische Universiteit Delft, Faculteit Bouwkunde, afdeling Management in the Built Environment (MBE). Gerard heeft een hybride achtergrond in organisatiewetenschappen, bestuurskunde en volkshuisvesting. Hij specialiseert zich in de organisatorische en governance aspecten van not-for-profit verhuurders, verduurzaming van de betaalbare woningvoorraad, bewonersparticipatie en de rol van not-for-profit verhuurders in kwetsbare wijken. Hij heeft veel gepubliceerd over deze onderwerpen.

Gerard is lid van de raad van commissarissen van de in Amsterdam gevestigde woningcorporatie Rochdale, bestuurslid van de Nederlandse Woonbond en bestuurslid van Forum voor Volkshuisvesting dat de kennisuitwisseling tussen studenten en professionals in het woondomein wil versterken. Daarnaast is Gerard actief als visitator van sociale verhuurders in Nederland en België (Vlaanderen).

Cosmo Schuurmans

Drs. Cosmo Schuurmans RA is partner bij EBBEN Partners en zijn specialisatie is woningcorporaties en vastgoed. Cosmo is nu ook commissaris bij een woningcorporatie in het Gooi. In het verleden is hij bijna 6 jaar CFO geweest van een grote woningcorporatie, namelijk bij  Ymere.

Cosmo Schuurmans is een van de oprichters van CCC (Controllers Circle Corporaties), hij publiceert als blogger op het Risk & Compliance Platform Europe over vastgoed en woningcorporaties en daarnaast is hij is ook mediator bij geschillen in vastgoed.

Astrid van de Klift

Astrid van de Klift heeft een actieve rol bij FAMO, waar ze sinds juni 2018 als voorzitter is benoemd voor een periode van zes jaren. De FAMO, de Federatie van Algemene Middelenmanagers bij de Overheid, biedt haar partners, leden en relaties een netwerk waarbij kennisdeling en het verbinden met het elkaar centraal staan. Het doel is om bij te dragen aan de veranderde visie op integrale bedrijfsvoering voor de decentrale overheid, van operationeel tot strategisch management niveau.

Astrid van de Klift is sinds december 2011 gemeentesecretaris (algemeen directeur) van de gemeente Veenendaal. Zij is in Veenendaal begonnen als Teamleider Financiële Consulenten, daarna werd ze Hoofd Financiën en Control en later werd ze Directeur Bedrijfsvoering van de gemeente Veenendaal. Daarmee heeft ze dus alle facetten van het werkterrein onder de knie.

 

Mark van de Weijer

Na zijn studie aan Nyenrode werd Mark van de Weijer effectenhandelaar op de Amsterdamse Effectenbeurs. Omdat opleiden hem beter past dan handel, is hij overgestapt naar NIBE, later NIBE-SVV. Daar heeft hij opleidingen en permanente educatie ontwikkeld over compliance, risk management en financial markets – altijd in nauwe samenwerking met specialisten uit de praktijk.Ook is Mark als lid van het projectteam betrokken geweest bij de oprichting van DSI.

In 2015 heeft Mark gekozen voor het zelfstandig ondernemerschap en heeft hij zich aangesloten bij The Compliance Network met als specialisatie opleiden en kennisoverdracht. Een van zijn activiteiten is specialisten te begeleiden bij het geven van presentaties.