Donderdag 8 September 2022 - Provinciehuis te Utrecht

Partners

Economic Board Utrecht

De Economic Board Utrecht (EBU) verbindt sectoren die elkaar nu nog onvoldoende vinden. Nieuwe coalities worden door EBU gekoppeld: bedrijven aan overheden en kennisinstellingen. Coalities met schaalbare initiatieven, die leiden tot nieuwe producten en diensten om het leven hier en elders Groener, Gezonder en Slimmer te maken. Initiatieven die zorgen voor groei, banen en marktaandeel voor het Utrechtse bedrijfsleven.

De EBU gelooft dat hedendaagse uitdagingen in combinatie met de mogelijkheden van de moderne technologie economische kansen biedt. Daarom helpt EBU bedrijven die groene, gezonde en slimme business cases willen ontwikkelen en uitvoerbaar willen maken. Business cases met oplossingen voor deze uitdagingen. Oplossingen die werken en werk creëren.

IIA Nederland

Het Instituut van Internal Auditors Nederland (IIA) is de grootste beroepsvereniging van internal auditors in Nederland. de missie van IIA is om het beroep en vak internal audit in Nederland te ontwikkelen en te promoten en daarvoor internal auditors, management en andere belanghebbenden te ondersteunen bij een succesvolle invulling van de internal auditfunctie.

De hoofdtaken van IIA bestaan uit het profileren van het vak, kwaliteitsbewaking, belangenbehartiging en het delen van kennis.

FAMO

De FAMO is dé vakvereniging voor  Bedrijfsvoeringsprofessionals die werkzaam zijn bij de decentrale overheden. Doelstelling van de FAMO is haar leden te inspireren, te verbinden en te professionaliseren op het gebied van integrale bedrijfsvoering.

Vanuit het perspectief van FAMO is bedrijfsvoering onlosmakelijk verbonden met het primaire proces. Daarnaast verandert de dienstverlening aan de inwoner door de digitalisering en nieuwe technologieën. Er is daarom behoefte om op een andere manier invulling te geven aan samenwerking, structuur en sturing binnen de overheid. Risicomanagement maakt nadrukkelijk onderdeel uit van integrale bedrijfsvoering. De dienstverlening aan de klant staat hierbij voorop.

In samenwerking met partners zoals VNG, KING en BDO organiseert FAMO meerdere keren per jaar regionaal en nationaal workshops en bijeenkomsten. FAMO is sparringpartner voor de ministeries BZK en Financiën, waarbij de insteek is om te komen tot uitvoerbare wetgeving en ondersteuning bij de implementatie van die wetgeving.

Fully in Control

Fully in Control is een nieuw en innovatief assessment/ inspectie & management platform in de cloud. De software wordt ingezet voor onder andere management control, risico, compliance, kwaliteit & performance management en allerlei type assessments & inspecties. De oplossing bestaat uit software en een expertsysteem met kennis en Best Practices om organisaties snel op weg te helpen. Fully in Control wordt ontwikkeld en op de markt gebracht door Fully in Control bv.

De software ondersteunt adviseurs en organisaties bij het in control brengen van organisaties, programma’s, projecten en compliance processen. Gebruiksgemak en pragmatiek staan hierbij centraal. Fully in Control werkt eenvoudig en is altijd en overal vanuit de cloud toegankelijk.

Primo Nederland

Primo Nederland is opgericht op 11 oktober 2006 te Den Haag. De vereniging heeft als doel het belang, de kennis en het gebruik van risicomanagement binnen de publieke sector naar voren te brengen en te bevorderen, alsmede het tot stand brengen van een systematische en werkbare invoering (en onderhoud) van risicomanagement binnen de publieke sector in zijn algemeenheid en binnen lokale en regionale overheden in het bijzonder.

Tot de kerntaken van managers in het publieke domein behoort het inschatten en beheersen van risico’s. PRIMO is een vereniging die tot doel heeft haar leden op het gebied van risicomanagement te informeren en te ondersteunen. Dit wil zij doen door middel van concrete instrumenten zoals onder andere het aanbieden casu quo bevorderen van trainingen om verantwoordelijke functionarissen binnen de publieke sector in hun dagelijkse werkzaamheden op het gebied van risicomanagement te ondersteunen

KCAF, Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek

Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek, afgekort KCAF, is een stichting en zij draagt bij aan het in kaart brengen van de omvang en de locatie van de problematiek rondom funderingen. Als kenniscentrum verzamelt en onderzoekt het KCAF alle aspecten rond funderingsproblemen van vastgoed, van preventie tot innovatie en duurzaamheid.

Het KCAF is ook de initiatiefnemer geweest van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel dat in oktober 2017 is opgericht.

Sustainable Values

In de publieke sector gaat het om het realiseren van maatschappelijke doelstellingen met publiek geld. Logisch dat hier goed toezicht op moet zijn. Governance is het kernbegrip hiervoor. Governance gaat over sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht houden. Public Values helpt organisaties in de publieke sector om de governance zodanig vorm te geven dat de doelstellingen en de mens centraal staan.

Elke organisatie heeft doelstellingen. De realisatie van deze doelstellingen wordt bedreigd door risico’s. Risicomanagement zorgt ervoor dat deze risico’s worden beheerst zodat de doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Public Values werkt vanuit de bedoeling en de mens centraal. Compliance is een randvoorwaarde en geen doel.