Donderdag 8 September 2022 - Provinciehuis te Utrecht

Sprekers

Paul Hofstra

Sinds 1 juni 2009 is Paul Hofstra directeur van de Rekenkamer Rotterdam. Hij is daarvoor in diverse functies gedurende 13 jaar werkzaam geweest bij de Inspectie der Rijksfinanciën op het Ministerie van Financiën. In 1995 werd hij hoofd Internal audit van de Belastingdienst. In  deze functie heeft hij zich onder meer intensief beziggehouden met de (vaktechnische) ontwikkeling van operational audit. Rond die tijd was hij tevens medeoprichter en voorzitter van het IIA Nederland. In 1999 maakte Paul de overstap naar Deloitte, waar hij als partner verantwoordelijk werd voor de dienstverlening op het terrein van governance, risk en compliance voor de publieke sector.

Gedurende zijn professionele carrière bekleedde hij vele bestuurlijke en politieke functies. Zo was hij onder meer gemeenteraadslid in Leidschendam en voorzitter van een aantal raden van toezicht in de zorg en het onderwijs.

Paul is met ingang van 1 juli 2015 herbenoemd voor een tweede ambtstermijn van 6 jaar. Verder is hij tevens directeur voor de rekenkamers van Barendrecht, Capelle aan den IJssel en Lansingerland.

 

Jack Kruf

Jack Kruf heeft een Masters Degree (cum laude) en daarmee beëdigd ingenieur en wetenschappelijk Bosecoloog, alsmede Sociale Psycholoog aan de Wageningen University. In 2000 werd hij benoemd als Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris van de gemeente Roosendaal. Vanaf medio 2017 is hij directeur van PRIMO Nederland, naast zijn presidentschap van PRIMO Europe (sinds 2006).

Zijn ervaring bestaat uit meer dan 35 jaar werkzaam te zijn in het hart van het publieke domein op het interface tussen politiek, bestuur, samenleving, bedrijfsleven, experts, media, dit op zowel van landelijk tot internationaal niveau. Dit laatste vanuit PRIMO Europe, alsmede vanuit het Europese netwerk van gemeentesecretarissen (UDITE).

Zijn specialiteit is het holistisch en multidisciplinair benaderen van publieke vraagstukken vanuit design denken (Darden Institute), strategie, leiderschap en verandermanagement. Hij is goed bekend met contractmanagement (Harvard University), corporate én public governance, strategisch risicomanagement, regionale ontwikkeling, publiek-publiek en publiek-private samenwerking, marketing, coaching, transformationele verandering en internationale netwerken.

Bea Moed

Bea Moed besloot na gewerkt te hebben in de financiële dienstverlening in 2010 over te stappen naar het sociaal domein. De directe aanleiding was de politieke onrust in Nederland, waaruit duidelijk werd hoe groot de kloof was geworden met arme wijken.

Bea volgde een opleiding sociaal werk en ging als welzijnswerker aan de slag in de wijken waar zij  was opgegroeid: Wielenpôlle en Schepenbuurt, twee van de armste wijken van Nederland. Zij constateerde ter plaatse dat de verschillende welzijnsprojecten weinig effectief waren en dat  ondanks de miljoeneninvesteringen de situatie in beide wijken alleen maar verslechterde. Ze besloot toen als zelfstandig ondernemer verder te gaan en zij ontwikkelde op basis van kennis uit het bedrijfsleven een andere benadering, waarbij de ontwikkeling van sociaal kapitaal centraal stond en budgetten en zeggenschap werden overgedragen aan wijken.

In 2012 gaf de gemeente Leeuwarden toestemming voor een sociaal experiment in de wijken Wielenpôlle en Schepenbuurt en Bea werd daar projectleider. Het experiment betekende een radicale breuk met het bestaande welzijnsbeleid en leidt tot op dag van vandaag tot veel discussie.

Ronald Provoost

Ronald Provoost helpt organisaties al meer dan 20 jaar bij het in kaart brengen van enerzijds marktontwikkelingen en anderzijds de visies van medewerkers, klanten en stakeholders. Dit allemaal met het doel dat klanten hun beleidsbeslissingen op optimale informatie kunnen nemen. Zijn inhoudelijke drive is om precies die informatie uit mensen te krijgen die echt bijdraagt aan betere beslissingen van zijn klanten. Hierbij gaat het niet alleen om beheersing van technieken voor verzameling van deze informatie, maar ook de vertaalslag binnen organisaties, zodat het echt tot verandering leidt. Natuurlijk spelen rationele en emotionele componenten hierbij een rol. ‘Je snapt het pas als je het ziet.’ Een prachtige uitspraak van Neerlands beste voetballer ooit. Het klopt ook. Daarom kun je volgens Ronald alleen veranderingen teweegbrengen als je echt ziet wat mensen willen en als mensen dat zelf ook zien. Daar moet je goed onderzoek voor doen, en je moet begrijpen wat je onderzoekt. Daar gaat hij voor.

Ronald kan voor deze concrete vertaalslag niet alleen zijn ervaring meenemen van meer dan 20 jaar als adviseur, maar ook als ondernemer en directeur (o.a. USP Marketing Consultancy). Op het ogenblik is hij aangesloten bij H3ROES (H3ROES is een coöperatieve vereniging van professionals die samen Nederland klantgerichter willen maken. Die professionals geloven in een ander economisch model, waarin positieve belevingen van mensen, in hun rol als klant of medewerker, zorgen voor duurzame creatie van waarde). Ronald in nu ook ad interim directeur bij Het Vergeten Kind (= goed doel gericht op kinderen in Nederland). Verder is hij betrokken bij adviestrajecten rondom bewonersinitiatieven (vanuit Nabij een samenwerkingsinitiatief om bewonersinitiatieven maximaal resultaat te laten behalen) en bij sensorvriendelijke gemeenten (een initiatief voor ondersteuning van gemeentes om er voor te zorgen dat senioren zo prettig mogelijk oud kunnen worden).

Piet Klop

Piet Klop RA MGA heeft ruim 30 jaar in de accountants- en adviespraktijk voor de publieke sector gewerkt bij Deloitte, waarvan 20 jaar als partner. Piet  werkt nu vanuit zijn eigen bedrijf Public Values bv. Piet is in zijn Deloitte-tijd bij veel gemeenten accountant en adviseur geweest, van klein tot groot.

Piet heeft daarnaast veel opdrachten gedaan bij woningcorporaties en hun externe toezichthouders zoals het Centraal Fonds Volkshuisvesting, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het Ministerie (waaronder een opdracht rechtstreeks voor de Minister). Ook heeft hij gewerkt voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, onderwijs- en zorginstellingen en overheidsbedrijven (sociale werkvoorzieningen, milieudiensten en afvalinzamelingsbedrijven in zowel gemeenschappelijke regelingen als overheidsvennootschappen).

Roel Korsmit

Roel Korsmit RA is ruim twintig jaar als adviseur en accountant verbonden geweest aan Deloitte, met als expertise gemeenten, SW-bedrijven en zorginstellingen. In de loop van zijn carrière is het accent steeds meer op de advisering komen te liggen. Daarom heeft Roel in 2011 als partner de overstap gemaakt naar Adlasz bv.

Zijn specialiteit is de publieke sector, met name op het gebied van strategische en P&C vraagstukken bij het sociaal domein: gemeenten, strategische vraagstukken sociale zekerheid, inrichtingsvraagstukken drie decentralisaties,  gemeenschappelijke regelingen en Wlz-zorginstellingen. Als partner is hij verantwoordelijk voor de productontwikkeling en de kwaliteitszorg binnen Adlasz.

Chris Ravensbergen

Drs. Chris Ravensbergen CMC RAiA RADI is als adviseur risicomanagement bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) verantwoordelijk voor het risicomanagement. Chris is de initiator van het RPO (Risico Platform voor Overheden) en daarnaast is hij Voorzitter van het Genootschap voor Risicomanagement. Hij houdt zich bezig met onzekerheidstoleranties in relatie tot verzekeringsgedrag, verschillende risico financieringsmethoden en het RPO.

Chris heeft zeven jaar bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gewerkt als analist en hij is gespecialiseerd in Entreprise Risk Management & verzekeringskunde.

Esther Verhagen

Esther Verhagen is sinds 2018 wethouder gemeente Ooststellingwerf met als  portefeuille sociaal domein, zorgeconomie en P 10 (grote plattelandsgemeenten). In de periode 2008 tot 2014 was Esther wethouder en tevens loco burgemeester van de gemeente Ermelo. Zij heeft in de gemeente Ermelo de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) geïmplementeerd. Dit is tot stand gekomen door intensieve samenwerking tussen de gemeente, de zorg- en welzijnsorganisaties, eerstelijns voorzieningen en het maatschappelijk middenveld. Door overtuigingskracht is zij in staat geweest om complexe  situaties met tegengestelde belangen voor alle partijen tot een aansprekend resultaat neer te zetten.

Esther is vanaf 2009 tot 2014 ook bestuurslid geweest van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), regio Gelderland. Voor haar carrière bij de gemeenten was ze ruim tien jaren werkzaam als hoofd jeugdverslavingszorg CAD regio Veluwe. Onder haar leiding is een breed hulpverleningsprogramma ontwikkeld voor verslaafde jongeren. Door cofinanciering van zorgkantoren, lokale, regionale en landelijke overheden is een hulpverleningsaanbod tot stand gekomen wat anders nooit op eigen kracht vanuit CAD verslavingszorg gerealiseerd had kunnen worden.

Astrid van de Klift

Astrid van de Klift heeft een actieve rol bij FAMO, waar ze sinds juni 2018 als voorzitter is benoemd voor een periode van zes jaren. De FAMO, de Federatie van Algemene Middelenmanagers bij de Overheid, biedt haar partners, leden en relaties een netwerk waarbij kennisdeling en het verbinden met het elkaar centraal staan. Het doel is om bij te dragen aan de veranderde visie op integrale bedrijfsvoering voor de decentrale overheid, van operationeel tot strategisch management niveau.

Astrid van de Klift is sinds december 2011 gemeentesecretaris (algemeen directeur) van de gemeente Veenendaal. Zij is in Veenendaal begonnen als Teamleider Financiële Consulenten, daarna werd ze Hoofd Financiën en Control en later werd ze Directeur Bedrijfsvoering van de gemeente Veenendaal. Daarmee heeft ze dus alle facetten van het werkterrein onder de knie.

 

Ronald van Rijswijk

Ronald van Rijswijk is sinds 2016 de directeur van de Audit Dienst bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). In 2009 trad hij in dienst bij de Sociale Verzekeringsbank, in eerste instantie als Afdelingshoofd Financial Audit, daarna werd hij Clustermanager.

Voordat hij bij de Sociale Verzekeringsbank actief werd, was Ronald werkzaam bij Deloitte gedurende 16 jaar.

Sabine van Gorp

Sabine van Gorp MSc RA is Register Accountant en geboren en getogen in Breda. Ze is 15 jaar als openbaar accountant (in opleiding) werkzaam geweest, waarvan de laatste 2,5 jaar bij Deloitte Groningen. Hier was ze verantwoordelijk voor de controle van zorginstellingen, woningcorporaties, sociale werkvoorzieningen en bouwbedrijven. Halverwege 2016 heeft ze de overstap gemaakt naar de andere kant van de tafel. Met haar team is ze nu verantwoordelijk voor o.a. het financiële beleid en de interne controle van de gemeente Weststellingwerf in Zuid-Friesland.

Door de decentralisaties van zorg, werk en jeugdhulp vanaf 2015 is er veel op gemeenten afgekomen. Een goedkeurende accountantsverklaring was geen vanzelfsprekendheid meer, zo ook niet voor Friesland. Ook worden gemeenten sinds 2016 geacht meer als bedrijven op te treden als het gaat over het (sociale) beleid van bestaande en nieuwbouw. Haar ervaring vanuit het accountantsverleden komt hier uitstekend van pas.

Sabine heeft een provinciale handreiking voor de Friese gemeenten geschreven. Hierin wordt een gemeenschappelijke controleaanpak beschreven voor de Zorg in Natura en PGB-zorg uitgaven. Op deze manier was het per individuele gemeente weer mogelijk een goedkeurende verklaring te ontvangen vanaf de jaarrekening 2017. Dit heeft erin geresulteerd dat Friesland nu weer overwegend “groen” op de “Ministerie van BZK-kaart” staat. Nu is het de uitdaging om verder “in control” te komen en ook echt te kunnen gaan sturen op de Zorg in Natura en PGB-zorg uitgaven. Ook hiervoor geeft de handreiking diverse oplossingen.

Bernard ter Haar

Dr. Bernard ter Haar is Directeur-Generaal Sociale Zaken en Integratie bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij is sinds 2012 werkzaam op het Ministerie van SZW. Ter Haar was ook Thesaurier-Generaal op het Ministerie van Financiën en tijdens de kredietcrisis van eind 2008 was hij nauw betrokken bij de redding van ABN Amro Bank en Fortis.

Na een academische loopbaan in de theoretische kernfysica (promotie in 1986) en de voltooiing van een studie economie, werkte Bernard ter Haar sinds 1988 op het Ministerie van Financiën.

Mark van de Weijer

Na zijn studie aan Nyenrode werd Mark van de Weijer effectenhandelaar op de Amsterdamse Effectenbeurs. Omdat opleiden hem beter past dan handel, is hij overgestapt naar NIBE, later NIBE-SVV. Daar heeft hij opleidingen en permanente educatie ontwikkeld over compliance, risk management en financial markets – altijd in nauwe samenwerking met specialisten uit de praktijk.Ook is Mark als lid van het projectteam betrokken geweest bij de oprichting van DSI.

In 2015 heeft Mark gekozen voor het zelfstandig ondernemerschap en heeft hij zich aangesloten bij The Compliance Network met als specialisatie opleiden en kennisoverdracht. Een van zijn activiteiten is specialisten te begeleiden bij het geven van presentaties.

Jan-Paul Woudstra

Jan-Paul Woudstra is van huis uit historicus maar werkt al bijna 40 jaar bij de lokale overheid. Eerst als beleidsmedewerker jeugdzaken, later als afdelingshoofd welzijn & zorg en sectordirecteur maatschappelijke zaken. Sinds 1995 is Jan-Paul gemeentesecretaris/algemeen directeur, tegenwoordig in Pijnacker-Nootdorp, een groeikern in de regio Haaglanden.

In het sociaal domein heeft hij verschillende functies bekleed, onder andere als voorzitter van het directeurenoverleg H10 en Jan-Paul is thans voorzitter van de gemandateerde stuurgroep voor inkoop van jeugdzorg in de regio Haaglanden 2020-2024. Daarnaast heeft hij diverse andere  functies bekleed, onder andere als voorzitter van de VGS kring Haaglanden en bestuurslid van UDiTE, de Europese Vereniging van gemeentesecretarissen. Sinds 2016 is hij secretaris van PRIMO.