Donderdag 17 september 2020 - Provinciehuis te Utrecht

Sprekers

Risk-congres-lokaal-bestuur-2018-Par-pa-fotografie-7928-1k

Paulus Jansen

Ir. P.F.C. (Paulus) Jansen is sinds juni 2018 algemeen directeur van de Woonbond, de landelijke belangenvereniging van alle huurders en huurdersorganisaties in Nederland. De Woonbond heeft 50 betaalde medewerkers en een onafhankelijk Kennis- en Adviescentrum. Hij is per 1 mei opgevolgd door Zeno Winkels en hij zal op het Congres spreken op persoonlijke titel.

Daarvoor was hij 4 jaar wethouder voor de gemeente Utrecht, met als portefeuille wonen, ruimtelijke ordening, vastgoed, sport en dierenwelzijn. Tussen 2006-2014 was hij lid van de Tweede Kamer namens de SP, als woordvoerder op het gebied van bouwen/wonen, energie, water, ruimte. Sinds 2012 was hij tevens voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Kamer.

Jansen studeerde bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven en was 18 jaar werkzaam in de bouw en consultancy voor hij fulltime politicus werd. Hij werd in 1974 lid van de SP en bekleedde vele bestuursfuncties op lokaal, regionaal en landelijk niveau, was tussen 1995-2003 fractievoorzitter van de SP in Provinciale Staten van Utrecht en tussen 2000-2006 fractievoorzitter in de gemeenteraad van Utrecht. Naast zijn wethouderschap is Jansen voorzitter van het Landelijk Fietsplatform, het Landelijk Overleg Consumenten Openbaar Vervoer LOCOV en de strategische adviesraad energie van TNO.

Nel-Hazendonk-e1579254919104-720x530

Nel Hazendonk

Nel Hazendonk is directeur van BKZ (Betaalbare Koopwoningen Zaanstad). BKZ  helpt met vernieuwende financiële concepten de ambities op het gebied van volkshuisvesting van de gemeenste Zaanstad waar te maken. Nel Hanzendonk is daarbij verantwoordelijk voor zowel de holding en drie dochtermaatschappijen: BKZ traditioneel BV, Garantieregelingen Zaanstad BV en BKZ Verkoop BV.

De activiteiten van BKZ betsaan uit het stimuleren van de bouwproductie door garantieregelingen en doelgroepverbreding;  de in- en verkoop van woningen in crisistijd; de ontwikkeling van een vastgoedmodel voor doorstroom koopwoningen in een overspannen woningmarkt; de ontwikkeling van een financieel model voor funderingsherstel in combinatie met verduurzaming van de opstal bij particulier woningbezit. Daarnaast houdt zij zich bezig met het beheer en de verkoop portefeuille speciale erfpachtcontracten.

DRee Op t Veld

Dree Op ’t Veld

Dree Op ’t Veld is sinds 2000 directeur van Momentum Technologies in Delft als onderdeel van een wereldwijd concern. De missie van Op ’t Veld is even simpel als krachtig: meten is weten. Hij zet daarbij online enquêtes in en weblogging als meetinstrumenten van vandaag: snel, accuraat en efficiënt. Dit concept wordt door hem gebruikt om de vraag (consument) en het aanbod (product/dienst) beter en sneller te kunnen bedienen. Het marktproces wordt versneld waardoor er voor bedrijven en consumenten momentum gegenereerd wordt.

Voordat Dree bij Momentum Technologies aan de slag ging was hij werkzaam binnen TNO Inro als senior researcher, consultant en project manager.

Dick de Jong

Dick de Jong

Ir. Dick de Jong is sinds 2012 directeur van het KCAF. KCAF is de afkorting van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek. Dick is ook part-time docent / cursusleider bij de Academie voor Vastgoed. Daarnaast is hij cursusleider / docent bij PAO / TU Delft, met andere woorden bij het postacademisch onderwijs. Binnenkort gaat Dick ook aan de slag als docent bij Nyenrode University.

Dick heeft zijn universitaire opleiding genoten bij de TU Delft, met als specialisatie stadsvernieuwing en stedenbouw.

Johan-de-Kruijf

Johan de Kruijf

Dr. Johan A.M. de Kruijf doet onderzoek naar besturing van op afstand geplaatste organisaties op nationaal en lokaal niveau. Uitgangspunt in dat onderzoek zijn het bedrijfseconomisch en het juridisch perspectief. Centrale thema’s daarbij zijn aansturing door eigenaar en opdrachtgever en de informatievoorziening daarover. Onderdeel van het onderzoekswerk is ook financial en management accounting.

Recente publicaties over verzelfstandigingen betreffen onder ander onderzoeken naar de positionering van een aantal zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) ten opzichte van de moederministeries. Daarnaast participeerde hij in onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar Staatsdeelnemingen en publicaties over de verschillende vormen van verzelfstandigingen op lokaal niveau. Vanuit zijn nevenfunctie als bestuurder bij pensioenfonds UWV en voormalig voorzitter van de beleggingscommissie aldaar is hij betrokken bij investeringsbeslissingen over illiquide activa.

Johan de Kruijf is universitair docent bestuurskunde aan de Radboud Universiteit. Daarnaast is hij eigenaar van Voor Raad & Bestuur waarmee hij onderzoeks- en adviesdiensten levert voor het openbaar bestuur, in het bijzonder gericht op financieel management en besturingsvraagstukken.

Arianne Fijan

Arianne Fijan

Arianne Fijan is bij de gemeente Gouda sinds juli 2012 beleidsadviseur openbare ruimte met als belangrijke focus oppervlakte-, grond- en afvalwater. Arianne is ‘trekker’ van de coalitie ‘Stevige Stad op Slappe Bodem’.

Voordat Arianne bij de gemeente Gouda aan de slag ging was ze bij het Hoogheemraadschap Rijnland procesleider. Arianne Fijan is van huis uit biologe met specialisaties landschapsecologie, vegetatie-ecologie en gedragsecologie.

fred Baptist

Fred Baptist

Fred Baptist is de oprichter en directeur van Fortierra. Fortierra bestaat dat inmiddels al meer dan 11 jaren. Fred is gespecialiseerd in het meetbaar maken van Europees genormeerde kwaliteit / gevolgklasse van vastgoed vanuit de Wet Kwaliteitsborging. Hij heeft speciaal daarvoor een digitale kennis- en informatiestructuur ontwikkeld. Sinds juni 2019 heeft hij “Fortierra Wonen als een Service” op de markt gebracht, een life cycle support voorziening voor administratieve due diligence en value.

Voordat hij Fortierra startte was Fred onder andere programmamanager stadsverwarming en integraal verantwoordelijk voor de projectontwikkeling daarvan bij Eneco. Daarna werd hij gevraagd om voor de gemeente Den Haag plannen te ontwikkelen op het gebied van warmte kracht koppeling en warmte koude opslag. Later was hij bij Shell-Eneco als COO Channelmanager verantwoordelijk om de brandstoffen / energie business om deze in hoog tempo te ontwikkelen. Fred heeft ook ervaring als bestuurslid bij Verenigingen van Eigenaren en als lid van de centrale ondernemingsraad bij een groot bedrijf.

Levinus Jongmans

Levinus Jongmans is inmiddels zo’n achttien jaar werkzaam bij de Gemeente Zaanstad, inmiddels als Programmamanager Verbeteren Bestaande Woningvoorraad Gemeente Zaanstad.

Hij begon zijn carrière als wijkmanager. Daarna ging Levinus als projectleider bouwinitiatieven aan de slag bij het Gemeentelijk Adviesbureau Funderingsherstel binnen de Gemeente Zaanstad.

Geert-Haisma2

Geert Haisma

Geert Haisma was bij de Universiteit Twente kerndocent postdoctorale masteropleiding risicomanagement en vanaf 2015 geeft Geert gastcolleges voor verschillende opleidingen van de Universiteit Twente.

Sinds 2019 is hij kerndocent masterclass succesmanagement bij Saxion Hogescholen en eveneens sinds dit jaar is hij partner / directeur van Fully in Control bv, een software onderneming op het gebied van risk en compliance.

Hans Timmerman

Hans Timmerman

Hans Timmerman is een echte kenner en trendwatcher op het gebied van IT. Hij heeft veel ervaring opgebouwd als Chief Technology Officer, in eerste instantie voor EMC2, dat later onder de vleugels van Dell Technology kwam. Hans is van huis uit elektrotechnisch ingenieur (TU Delft) en hij begon zijn carrière met het ontwerpen van moderne trams en treinen. Hij werkte vervolgens als toekomstverkenner bij de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) waar hij momenteel nog steeds bestuurslid is. Later werkte hij bij Fokker Aerospace als hoofd productieontwikkeling en hoofd CAD/CAM-center, bij Ericsson/NIRA als technisch directeur en bij softwarebedrijf PTC als director professional services.

Op dit moment is hij directeur van Fortierra, een bedrijf dat open data over wonen verzamelt, schoont, toetst en tenslotte comptabel maakt. Hiermee kunnen bij vastgoed betrokken partijen het juiste en wettelijke inzicht krijgen op het gebied van wonen, wet en waarde.

Rud van Workum

Ruud van Workum

Ruud van Workum is sinds maart 2018 werkzaam voor het KCAF (Kennis Centrum Aanpak  Funderingsproblematiek). Ruud is een expert op het gebied van verzakking van vastgoed en hij heeft dit onderwerp bij gemeenten en woningcorporaties op de agenda kunnen zetten gedurende de laatste jaren.

Hij is als zelfstandig adviseur funderingsproblematiek betrokken bij het project “Grondwater op peil!’ te Rotterdam en namens het KCAF bij het project “Gouda Stevige Stad”, een structurele aanpak van de overlast door bodemdaling in de binnenstad van Gouda.

Piet-Klop

Piet Klop

Piet Klop RA MGA heeft ruim 30 jaar in de accountants- en adviespraktijk voor de publieke sector gewerkt bij Deloitte, waarvan 20 jaar als partner. Piet  werkt nu vanuit zijn eigen bedrijf Public Values bv. Piet is in zijn Deloitte-tijd bij veel gemeenten accountant en adviseur geweest, van klein tot groot.

Piet heeft daarnaast veel opdrachten gedaan bij woningcorporaties en hun externe toezichthouders zoals het Centraal Fonds Volkshuisvesting, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het Ministerie (waaronder een opdracht rechtstreeks voor de Minister). Ook heeft hij gewerkt voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, onderwijs- en zorginstellingen en overheidsbedrijven (sociale werkvoorzieningen, milieudiensten en afvalinzamelingsbedrijven in zowel gemeenschappelijke regelingen als overheidsvennootschappen).

Cosmo-5-MB

Cosmo Schuurmans

Drs. Cosmo Schuurmans RA is partner bij EBBEN Partners en zijn specialisatie is woningcorporaties en vastgoed. Cosmo is nu ook commissaris bij een woningcorporatie in het Gooi. In het verleden is hij bijna 6 jaar CFO geweest van een grote woningcorporatie, namelijk bij  Ymere.

Cosmo Schuurmans is een van de oprichters van CCC (Controllers Circle Corporaties), hij publiceert als blogger op het Risk & Compliance Platform Europe over vastgoed en woningcorporaties en daarnaast is hij is ook mediator bij geschillen in vastgoed.

Don Zandbergen

Don Zandbergen

Ing. Don Zandbergen is adviseur Ge0-IT bij het KCAF (Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek) en hij ontwikkelt daar het product FunderMaps: de digitale tooling voor het op pandniveau inzichtelijk maken van funderingsrisico’s en gerelateerde asset management van panden. Don maakt voor de data analyses binnen FunderMaps gebruik van Machine Learning om kwetsbaarheden van panden inzichtelijk te maken. Via Remote Sensing Data (meten van verzakkingen vanuit satellieten) meet hij de pandzakking en verwerkt hij dit in zijn modellen.

Daarnaast is Don adviseur Geotechniek en Geo-IT bij Ingenieursbureau Gemeente Rotterdam, lid van de Wetenschapsraad Code Oranje (IoT oplossing voor monitoring van pandschade) en is hij redacteur van het vakblad Geotechniek.

astrid

Astrid van de Klift

Astrid van de Klift is sinds december 2011 gemeentesecretaris (algemeen directeur) van de gemeente Veenendaal. Zij is in Veenendaal begonnen als Teamleider Financiële Consulenten, daarna werd ze Hoofd Financiën en Control en later werd ze Directeur Bedrijfsvoering van de gemeente Veenendaal. Daarmee heeft ze dus alle facetten van het werkterrein onder de knie.

Astrid van de Klift heeft ook een actieve rol bij FAMO, waar ze sinds juni 2018 als voorzitter is benoemd voor een periode van zes jaren. De FAMO, de Federatie van Algemene Middelenmanagers bij de Overheid, biedt haar partners, leden en relaties een netwerk waarbij kennisdeling en het verbinden met het elkaar centraal staan. Het doel is om bij te dragen aan de veranderde visie op integrale bedrijfsvoering voor de decentrale overheid, van operationeel tot strategisch management niveau.