Donderdag 17 september 2020 - Provinciehuis te Utrecht

Sprekers

Risk-congres-lokaal-bestuur-2018-Par-pa-fotografie-7928-1k

Paulus Jansen

Ir. P.F.C. (Paulus) Jansen was tot 1 mei jongstleden directeur van de Woonbond, de stem van hurend Nederland. Sinds 1 juli 2020 is hij gepensioneerd. Jansen studeerde bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven en was 18 jaar werkzaam in de bouw en consultancy voor hij fulltime politicus werd. Hij werd in 1974 lid van de SP en bekleedde vele bestuursfuncties op lokaal, regionaal en landelijk niveau, was acht jaar fractievoorzitter van de SP in Provinciale Staten van Utrecht, zes jaar fractievoorzitter in de gemeenteraad van Utrecht.

Tussen 2006 en 2014 was hij lid van de Tweede Kamer, met onder meer de portefeuilles bouwen en wonen, energie/klimaat en water. In 2012 nam hij samen met Staf Depla (PvdA) en Bas Jan van Bochove (CDA) het initiatief voor de financiering van het KennisCentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF).

In 2014 verliet hij de kamer om wethouder te worden in Utrecht, met de portefeuilles bouwen/wonen, ruimtelijke ordening, sport en dierenwelzijn. Na zijn termijn als wethouder werd hij in 2018 directeur van de Woonbond. In deze periode was hij onder meer lid van de klimaattafel gebouwde omgeving en de adviescommissie aardgasvrije wijken.

Nel-Hazendonk-e1579254919104-720x530

Nel Hazendonk

Nel Hazendonk is directeur van BKZ (Betaalbare Koopwoningen Zaanstad). BKZ  helpt met vernieuwende financiële concepten de ambities op het gebied van volkshuisvesting van de gemeenste Zaanstad waar te maken. Nel Hanzendonk is daarbij verantwoordelijk voor zowel de holding en drie dochtermaatschappijen: BKZ traditioneel BV, Garantieregelingen Zaanstad BV en BKZ Verkoop BV.

De activiteiten van BKZ betsaan uit het stimuleren van de bouwproductie door garantieregelingen en doelgroepverbreding;  de in- en verkoop van woningen in crisistijd; de ontwikkeling van een vastgoedmodel voor doorstroom koopwoningen in een overspannen woningmarkt; de ontwikkeling van een financieel model voor funderingsherstel in combinatie met verduurzaming van de opstal bij particulier woningbezit. Daarnaast houdt zij zich bezig met het beheer en de verkoop portefeuille speciale erfpachtcontracten.

DRee-Op-t-Veld-

Dree Op ’t Veld

Dree Op ’t Veld is sinds 2000 directeur van Momentum Technologies. Voor de start van Momentum Technologies in 2010 was hij meer dan 20 jaar actief als senior onderzoeker en projectleider en later ook afdelingshoofd en adjunct directeur van TNO Inro (Het Instituut voor Ruimtelijke Organisatie van TNO). Hij heeft zich in de loop van de jaren vooral bezig gehouden met de ontwikkeling, implementatie en toepassing van informatie- en beslissingsondersteunende systemen met name op het gebied van de woningmarkt en commercieel vastgoed.

Dree studeerde  stads- en economische geografie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, met als specialisatie methoden en technieken van onderzoek en de ontwikkeling van verklarings- en prognosemodellen. Samen met anderen is Dree verantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling van een aantal informatie- en beslissingsondersteunende systemen van de NVM, waaronder “Wonen Markt Positie”, het systeem voor de waardering van koopwoningen. Voor de VNG en de Waarderingskamer is TIOX ontwikkeld voor het waarderen van Vastgoed ten behoeve van de WOZ. Met Arcadis Financial Engineers is het AWM ontwikkeld voor waarderingen ten behoeve van (des)investeringsbeslissingen van commercieel vastgoed. Voor de NAM is de aanpak bedacht en in een grootschalig waarderingssysteem vertaald om de  verkopers in het aardbevingsgebied in Groningen te kunnen compenseren voor een achterblijvende verkoopprijs als gevolg van het aardbevingsrisico.

Gedurende de jaren van de economische crisis, die volgde op het faillissement van Lehmann Brothers, heeft Dree De Nederlandsche Bank (DNB) en AFM geadviseerd over de betrouwbaarheid van de beschikbare taxaties, de afwaardering als gevolg van de crisis en de noodzakelijke structurele verbetering van de kwaliteit van alle taxaties. Dit laatste was mede aanleiding tot een stevige verandering in de toedeling van de verantwoordelijkheden in het waarderingsproces en de gestelde eisen.

Dree is lid van het bestuur van de Expertgroep Modelmatig Waarderen van het NRVT.

Dick-de-Jong

Dick de Jong

Ir. Dick de Jong is sinds 2012 directeur van het KCAF. KCAF is de afkorting van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek. Dick is ook part-time docent / cursusleider bij de Academie voor Vastgoed. Daarnaast is hij cursusleider / docent bij PAO / TU Delft, met andere woorden bij het postacademisch onderwijs. Binnenkort gaat Dick ook aan de slag als docent bij Nyenrode University.

Dick heeft zijn universitaire opleiding genoten bij de TU Delft, met als specialisatie stadsvernieuwing en stedenbouw.

Johan-de-Kruijf

Johan de Kruijf

Dr. Johan A.M. de Kruijf doet onderzoek naar besturing van op afstand geplaatste organisaties op nationaal en lokaal niveau. Uitgangspunt in dat onderzoek zijn het bedrijfseconomisch en het juridisch perspectief. Centrale thema’s daarbij zijn aansturing door eigenaar en opdrachtgever en de informatievoorziening daarover. Onderdeel van het onderzoekswerk is ook financial en management accounting.

Recente publicaties over verzelfstandigingen betreffen onder ander onderzoeken naar de positionering van een aantal zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) ten opzichte van de moederministeries. Daarnaast participeerde hij in onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar Staatsdeelnemingen en publicaties over de verschillende vormen van verzelfstandigingen op lokaal niveau. Vanuit zijn nevenfunctie als bestuurder bij pensioenfonds UWV en voormalig voorzitter van de beleggingscommissie aldaar is hij betrokken bij investeringsbeslissingen over illiquide activa.

Johan de Kruijf is universitair docent bestuurskunde aan de Radboud Universiteit. Daarnaast is hij eigenaar van Voor Raad & Bestuur waarmee hij onderzoeks- en adviesdiensten levert voor het openbaar bestuur, in het bijzonder gericht op financieel management en besturingsvraagstukken.

Arianne-Fijan

Arianne Fijan

Arianne Fijan is bij de gemeente Gouda sinds juli 2012 beleidsadviseur openbare ruimte met als belangrijke focus oppervlakte-, grond- en afvalwater. Arianne is ‘trekker’ van de coalitie ‘Stevige Stad op Slappe Bodem’.

Voordat Arianne bij de gemeente Gouda aan de slag ging was ze bij het Hoogheemraadschap Rijnland procesleider. Arianne Fijan is van huis uit biologe met specialisaties landschapsecologie, vegetatie-ecologie en gedragsecologie.

fred-Baptist

Fred Baptist

Fred Baptist is de oprichter en directeur van Fortierra. Fortierra bestaat dat inmiddels al meer dan 11 jaren. Fred is gespecialiseerd in het meetbaar maken van Europees genormeerde kwaliteit / gevolgklasse van vastgoed vanuit de Wet Kwaliteitsborging. Hij heeft speciaal daarvoor een digitale kennis- en informatiestructuur ontwikkeld. Sinds juni 2019 heeft hij “Fortierra Wonen als een Service” op de markt gebracht, een life cycle support voorziening voor administratieve due diligence en value.

Voordat hij Fortierra startte was Fred onder andere programmamanager stadsverwarming en integraal verantwoordelijk voor de projectontwikkeling daarvan bij Eneco. Daarna werd hij gevraagd om voor de gemeente Den Haag plannen te ontwikkelen op het gebied van warmte kracht koppeling en warmte koude opslag. Later was hij bij Shell-Eneco als COO Channelmanager verantwoordelijk om de brandstoffen / energie business om deze in hoog tempo te ontwikkelen. Fred heeft ook ervaring als bestuurslid bij Verenigingen van Eigenaren en als lid van de centrale ondernemingsraad bij een groot bedrijf.

Wessel_Van_Boetzelaer_6633

Wessel van Boetzelaer

Wessel van Boetzelaer is partner bij Aardema Van Boetzelaer advocaten. Het advocatenkantoor is gevestigd in Heerenveen en werkt voor woningcorporaties, waterschappen, gemeentes en ondernemingen uit de private sector, met als nadruk de vastgoedsector.

Wessel is geruime tijd betrokken bij het KCAF en de problematiek en is daar jaren al secretaris van. Hij is dagelijks bezig met de funderingsproblematiek in Nederland.

Levinus Jongmans

Levinus Jongmans

Levinus Jongmans is inmiddels zo’n achttien jaar werkzaam bij de Gemeente Zaanstad, inmiddels als Programmamanager Verbeteren Bestaande Woningvoorraad Gemeente Zaanstad.

Hij begon zijn carrière als wijkmanager. Daarna ging Levinus als projectleider bouwinitiatieven aan de slag bij het Gemeentelijk Adviesbureau Funderingsherstel binnen de Gemeente Zaanstad.

Beurskens1

Erik Beurskens

Erik Beurskens is werkzaam bij Momentum Technologies in Delft en medeverantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit van de door Momentum Technologies ontwikkelde modellen en waarderingssystemen. Onder andere, het systeem dat in de Waarderegeling in Groningen wordt gebruikt om ten behoeve van de compensatie het effect van het aardbevingsrisico op de waardebepaling van een woning te bepalen. TIOX, dat is ontwikkeld voor het waarderen van vastgoed ten behoeve van de WOZ. Het AWM, dat met Arcadis Financial Engineers is ontwikkeld voor waarderingen ten behoeve van (des-)investeringsbeslissingen van commercieel vastgoed. Bij dit model is gezorgd voor de methode om de kansverdeling van de waarde van het bedrijfsmatig onroerend goed te bepalen.

Erik heeft econometrie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en onderzoek gedaan naar de kapitalisatiefactor ten behoeve van de waardebepaling van kantoren.

Niki Loonen

Niki Loonen

Niki Loonen is al meer dan twintig jaren adviseur voor ABT bv op het gebied van ontwerpen van funderingen voor diverse gebouwconstructies, inclusief hoogbouw. Niki is een expert op het gebied van het ontwerpen van bouwputten, kadeconstructies, onderdoorgangen en slimme waterbuffers.

Hij wordt ook regelmatig gevraagd als adviseur door distributiecentra en vrieshuizen als het gaat om de bedrijfsvloeren.

Geert-Haisma2

Geert Haisma

Geert Haisma was bij de Universiteit Twente kerndocent postdoctorale masteropleiding risicomanagement en vanaf 2015 geeft Geert gastcolleges voor verschillende opleidingen van de Universiteit Twente.

Sinds 2019 is hij kerndocent masterclass succesmanagement bij Saxion Hogescholen en eveneens sinds dit jaar is hij partner / directeur van Fully in Control bv, een software onderneming op het gebied van risk en compliance.

Hans Timmerman

Hans Timmerman

Hans Timmerman is een echte kenner en trendwatcher op het gebied van IT. Hij heeft veel ervaring opgebouwd als Chief Technology Officer, in eerste instantie voor EMC2, dat later onder de vleugels van Dell Technology kwam. Hans is van huis uit elektrotechnisch ingenieur (TU Delft) en hij begon zijn carrière met het ontwerpen van moderne trams en treinen. Hij werkte vervolgens als toekomstverkenner bij de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) waar hij momenteel nog steeds bestuurslid is. Later werkte hij bij Fokker Aerospace als hoofd productieontwikkeling en hoofd CAD/CAM-center, bij Ericsson/NIRA als technisch directeur en bij softwarebedrijf PTC als director professional services.

Op dit moment is hij directeur van Fortierra, een bedrijf dat open data over wonen verzamelt, schoont, toetst en tenslotte comptabel maakt. Hiermee kunnen bij vastgoed betrokken partijen het juiste en wettelijke inzicht krijgen op het gebied van wonen, wet en waarde.

Piet-Klop

Piet Klop

Piet Klop RA MGA heeft ruim 30 jaar in de accountants- en adviespraktijk voor de publieke sector gewerkt bij Deloitte, waarvan 20 jaar als partner. Piet  werkt nu vanuit zijn eigen bedrijf Public Values bv. Piet is in zijn Deloitte-tijd bij veel gemeenten accountant en adviseur geweest, van klein tot groot.

Piet heeft daarnaast veel opdrachten gedaan bij woningcorporaties en hun externe toezichthouders zoals het Centraal Fonds Volkshuisvesting, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het Ministerie (waaronder een opdracht rechtstreeks voor de Minister). Ook heeft hij gewerkt voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, onderwijs- en zorginstellingen en overheidsbedrijven (sociale werkvoorzieningen, milieudiensten en afvalinzamelingsbedrijven in zowel gemeenschappelijke regelingen als overheidsvennootschappen).

Don-Zandbergen

Don Zandbergen

Ing. Don Zandbergen is adviseur Ge0-IT bij het KCAF (Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek) en hij ontwikkelt daar het product FunderMaps: de digitale tooling voor het op pandniveau inzichtelijk maken van funderingsrisico’s en gerelateerde asset management van panden. Don maakt voor de data analyses binnen FunderMaps gebruik van Machine Learning om kwetsbaarheden van panden inzichtelijk te maken. Via Remote Sensing Data (meten van verzakkingen vanuit satellieten) meet hij de pandzakking en verwerkt hij dit in zijn modellen.

Daarnaast is Don adviseur Geotechniek en Geo-IT bij Ingenieursbureau Gemeente Rotterdam, lid van de Wetenschapsraad Code Oranje (IoT oplossing voor monitoring van pandschade) en is hij redacteur van het vakblad Geotechniek.

astrid

Astrid van de Klift

Astrid van de Klift is sinds december 2011 gemeentesecretaris (algemeen directeur) van de gemeente Veenendaal. Zij is in Veenendaal begonnen als Teamleider Financiële Consulenten, daarna werd ze Hoofd Financiën en Control en later werd ze Directeur Bedrijfsvoering van de gemeente Veenendaal. Daarmee heeft ze dus alle facetten van het werkterrein onder de knie.

Astrid van de Klift heeft ook een actieve rol bij FAMO, waar ze sinds juni 2018 als voorzitter is benoemd voor een periode van zes jaren. De FAMO, de Federatie van Algemene Middelenmanagers bij de Overheid, biedt haar partners, leden en relaties een netwerk waarbij kennisdeling en het verbinden met het elkaar centraal staan. Het doel is om bij te dragen aan de veranderde visie op integrale bedrijfsvoering voor de decentrale overheid, van operationeel tot strategisch management niveau.