Donderdag 17 september 2020 - Provinciehuis te Utrecht

Sprekers

Risk-congres-lokaal-bestuur-2018-Par-pa-fotografie-7928-1k

Paulus Jansen

Ir. P.F.C. (Paulus) Jansen is sinds juni 2018 algemeen directeur van de Woonbond, de landelijke belangenvereniging van alle huurders en huurdersorganisaties in Nederland. De Woonbond heeft 50 betaalde medewerkers en een onafhankelijk Kennis- en Adviescentrum.

Daarvoor was hij 4 jaar wethouder voor de gemeente Utrecht, met als portefeuille wonen, ruimtelijke ordening, vastgoed, sport en dierenwelzijn. Tussen 2006-2014 was hij lid van de Tweede Kamer namens de SP, als woordvoerder op het gebied van bouwen/wonen, energie, water, ruimte. Sinds 2012 was hij tevens voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Kamer.

Jansen studeerde bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven en was 18 jaar werkzaam in de bouw en consultancy voor hij fulltime politicus werd. Hij werd in 1974 lid van de SP en bekleedde vele bestuursfuncties op lokaal, regionaal en landelijk niveau, was tussen 1995-2003 fractievoorzitter van de SP in Provinciale Staten van Utrecht en tussen 2000-2006 fractievoorzitter in de gemeenteraad van Utrecht.

Naast zijn wethouderschap is Jansen voorzitter van het Landelijk Fietsplatform, het Landelijk Overleg Consumenten Openbaar Vervoer LOCOV en de strategische adviesraad energie van TNO.

Nel-Hazendonk-e1579254919104-720x530

Nel Hazendonk

Nel Hazendonk is directeur van BKZ (Betaalbare Koopwoningen Zaanstad). BKZ  helpt met vernieuwende financiële concepten de ambities op het gebied van volkshuisvesting van de gemeenste Zaanstad waar te maken. Nel Hanzendonk is daarbij verantwoordelijk voor zowel de holding en drie dochtermaatschappijen: BKZ traditioneel BV, Garantieregelingen Zaanstad BV en BKZ Verkoop BV.

De activiteiten van BKZ betsaan uit het stimuleren van de bouwproductie door garantieregelingen en doelgroepverbreding;  de in- en verkoop van woningen in crisistijd; de ontwikkeling van een vastgoedmodel voor doorstroom koopwoningen in een overspannen woningmarkt; de ontwikkeling van een financieel model voor funderingsherstel in combinatie met verduurzaming van de opstal bij particulier woningbezit. Daarnaast houdt zij zich bezig met het beheer en de verkoop portefeuille speciale erfpachtcontracten.

denk_azarkan-720x334

Farid Azarkan

De heer drs. Farid Azarkan MSc MRICS is sinds maart 2017 Lid van de Tweede Kamer voor de politieke partij DENK. Farid heeft voordat hij in de politiek stapte vele jaren in vastgoedmanagement gewerkt, onder andere bijna zes bij het Rijksvastgoedbedrijf, onder andere als directeur vastgoed en als plaatsvervangend directeur Transacties en Ontwikkeling.

Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van rijksoverheidsdoelen, in samenwerking met, en met oog voor de omgeving. Het Rijksvastgoedbedrijf is een uitvoeringsdienst van het Rijk, ontstaan uit een fusie van vier vastgoeddiensten: de Dienst Vastgoed Defensie, de Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed. De directie Vastgoed is verantwoordelijk voor de strategie, het assetmanagement, de makelaarsactiviteiten, de projectontwikkeling en het contractmanagement van PPS. Met 130 betrokken vastgoedprofessionals werkte hij dagelijks aan het afstemmen van de vastgoedportefeuille op het (toekomstig) gebruik.

Volgens Farid wordt vastgoedmanagement wordt vaak goed niet georganiseerd. Dit blijkt uit het feit dat de vastgoedmanagementafdeling geregeld binnen facility management of inkoop wordt geplaatst. Vastgoedmanagement is géén operationele aangelegenheid, maar een strategisch bedrijfsmiddel.

DRee Op t Veld

Dree Op ’t Veld

Dree Op ’t Veld is sinds 2000 directeur van Momentum Technologies. Daarvoor was hij werkzaam binnen TNO Inro als senior researcher, consultant en project manager.

Johan-de-Kruijf

Johan de Kruijf

Dr. Johan A.M. de Kruijf doet onderzoek naar besturing van op afstand geplaatste organisaties op nationaal en lokaal niveau. Uitgangspunt in dat onderzoek zijn het bedrijfseconomisch en het juridisch perspectief. Centrale thema’s daarbij zijn aansturing door eigenaar en opdrachtgever en de informatievoorziening daarover. Onderdeel van het onderzoekswerk is ook financial en management accounting.

Recente publicaties over verzelfstandigingen betreffen onder ander onderzoeken naar de positionering van een aantal zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) ten opzichte van de moederministeries. Daarnaast participeerde hij in onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar Staatsdeelnemingen en publicaties over de verschillende vormen van verzelfstandigingen op lokaal niveau. Vanuit zijn nevenfunctie als bestuurder bij pensioenfonds UWV en voormalig voorzitter van de beleggingscommissie aldaar is hij betrokken bij investeringsbeslissingen over illiquide activa.

Johan de Kruijf is universitair docent bestuurskunde aan de Radboud Universiteit. Daarnaast is hij eigenaar van Voor Raad & Bestuur waarmee hij onderzoeks- en adviesdiensten levert voor het openbaar bestuur, in het bijzonder gericht op financieel management en besturingsvraagstukken.

Arianne Fijan

Arianne Fijan

Arianne Fijan is bij de gemeente Gouda sinds juli 2012 beleidsadviseur openbare ruimte met als belangrijke focus oppervlakte-, grond- en afvalwater. Arianne is ‘trekker’ van de coalitie ‘Stevige Stad op Slappe Bodem’.

Voordat Arianne bij de gemeente Gouda aan de slag ging was ze bij het Hoogheemraadschap Rijnland procesleider. Arianne Fijan is van huis uit biologe met specialisaties landschapsecologie, vegetatie-ecologie en gedragsecologie.

Levinus Jongmans

Levinus Jongmans is inmiddels zo’n achttien jaar werkzaam bij de Gemeente Zaanstad, inmiddels als Programmamanager Verbeteren Bestaande Woningvoorraad Gemeente Zaanstad.

Hij begon zijn carrière als wijkmanager. Daarna ging Levinus als projectleider bouwinitiatieven aan de slag bij het Gemeentelijk Adviesbureau Funderingsherstel binnen de Gemeente Zaanstad.

Jack-Kruf-Fot

Jack Kruf

Jack Kruf heeft een Masters Degree (cum laude) en daarmee beëdigd ingenieur en wetenschappelijk Bosecoloog, alsmede Sociale Psycholoog aan de Wageningen University. In 2000 werd hij benoemd als Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris van de gemeente Roosendaal. Vanaf medio 2017 is hij directeur van PRIMO Nederland, naast zijn presidentschap van PRIMO Europe (sinds 2006).

Zijn ervaring bestaat uit meer dan 35 jaar werkzaam te zijn in het hart van het publieke domein op het interface tussen politiek, bestuur, samenleving, bedrijfsleven, experts, media, dit op zowel van landelijk tot internationaal niveau. Dit laatste vanuit PRIMO Europe, alsmede vanuit het Europese netwerk van gemeentesecretarissen (UDITE).

Zijn specialiteit is het holistisch en multidisciplinair benaderen van publieke vraagstukken vanuit design denken (Darden Institute), strategie, leiderschap en verandermanagement. Hij is goed bekend met contractmanagement (Harvard University), corporate én public governance, strategisch risicomanagement, regionale ontwikkeling, publiek-publiek en publiek-private samenwerking, marketing, coaching, transformationele verandering en internationale netwerken.

Geert-Haisma2

Geert Haisma

Geert Haisma was bij de Universiteit Twente kerndocent postdoctorale masteropleiding risicomanagement en vanaf 2015 geeft Geert gastcolleges voor verschillende opleidingen van de Universiteit Twente.

Sinds 2019 is hij kerndocent masterclass succesmanagement bij Saxion Hogescholen en eveneens sinds dit jaar is hij partner / directeur van Fully in Control bv, een software onderneming op het gebied van risk en compliance.

Rud van Workum

Ruud van Workum

Ruud van Workum is sinds maart 2018 werkzaam voor het KCAF (Kennis Centrum Aanpak  Funderingsproblematiek). Ruud is een expert op het gebied van verzakking van vastgoed en hij heeft dit onderwerp bij gemeenten en woningcorporaties op de agenda kunnen zetten gedurende de laatste jaren.

Hij is als zelfstandig adviseur funderingsproblematiek betrokken bij het project “Grondwater op peil!’ te Rotterdam en namens het KCAF bij het project “Gouda Stevige Stad”, een structurele aanpak van de overlast door bodemdaling in de binnenstad van Gouda.

Piet-Klop

Piet Klop

Piet Klop RA MGA heeft ruim 30 jaar in de accountants- en adviespraktijk voor de publieke sector gewerkt bij Deloitte, waarvan 20 jaar als partner. Piet  werkt nu vanuit zijn eigen bedrijf Public Values bv. Piet is in zijn Deloitte-tijd bij veel gemeenten accountant en adviseur geweest, van klein tot groot.

Piet heeft daarnaast veel opdrachten gedaan bij woningcorporaties en hun externe toezichthouders zoals het Centraal Fonds Volkshuisvesting, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het Ministerie (waaronder een opdracht rechtstreeks voor de Minister). Ook heeft hij gewerkt voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, onderwijs- en zorginstellingen en overheidsbedrijven (sociale werkvoorzieningen, milieudiensten en afvalinzamelingsbedrijven in zowel gemeenschappelijke regelingen als overheidsvennootschappen).

20180209_TUDelft_BK_Gerard-van-Bortel-e1575840520422-720x630

Gerard van Bortel

Dr. ing. Gerard van Bortel is universitair docent Housing Management aan de Technische Universiteit Delft, Faculteit Bouwkunde, afdeling Management in the Built Environment (MBE). Gerard heeft een hybride achtergrond in organisatiewetenschappen, bestuurskunde en volkshuisvesting. Hij specialiseert zich in de organisatorische en governance aspecten van not-for-profit verhuurders, verduurzaming van de betaalbare woningvoorraad, bewonersparticipatie en de rol van not-for-profit verhuurders in kwetsbare wijken. Hij heeft veel gepubliceerd over deze onderwerpen.

Gerard is lid van de raad van commissarissen van de in Amsterdam gevestigde woningcorporatie Rochdale, bestuurslid van de Nederlandse Woonbond en bestuurslid van Forum voor Volkshuisvesting dat de kennisuitwisseling tussen studenten en professionals in het woondomein wil versterken. Daarnaast is Gerard actief als visitator van sociale verhuurders in Nederland en België (Vlaanderen).

Cosmo-5-MB

Cosmo Schuurmans

Drs. Cosmo Schuurmans RA is partner bij EBBEN Partners en zijn specialisatie is woningcorporaties en vastgoed. Cosmo is nu ook commissaris bij een woningcorporatie in het Gooi. In het verleden is hij bijna 6 jaar CFO geweest van een grote woningcorporatie, namelijk bij  Ymere.

Cosmo Schuurmans is een van de oprichters van CCC (Controllers Circle Corporaties), hij publiceert als blogger op het Risk & Compliance Platform Europe over vastgoed en woningcorporaties en daarnaast is hij is ook mediator bij geschillen in vastgoed.

Don Zandbergen

Don Zandbergen

Ing. Don Zandbergen is adviseur Ge0-IT bij het KCAF (Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek) en hij ontwikkelt daar het product FunderMaps: de digitale tooling voor het op pandniveau inzichtelijk maken van funderingsrisico’s en gerelateerde asset management van panden. Don maakt voor de data analyses binnen FunderMaps gebruik van Machine Learning om kwetsbaarheden van panden inzichtelijk te maken. Via Remote Sensing Data (meten van verzakkingen vanuit satellieten) meet hij de pandzakking en verwerkt hij dit in zijn modellen.

Daarnaast is Don adviseur Geotechniek en Geo-IT bij Ingenieursbureau Gemeente Rotterdam, lid van de Wetenschapsraad Code Oranje (IoT oplossing voor monitoring van pandschade) en is hij redacteur van het vakblad Geotechniek.

astrid

Astrid van de Klift

Astrid van de Klift is sinds december 2011 gemeentesecretaris (algemeen directeur) van de gemeente Veenendaal. Zij is in Veenendaal begonnen als Teamleider Financiële Consulenten, daarna werd ze Hoofd Financiën en Control en later werd ze Directeur Bedrijfsvoering van de gemeente Veenendaal. Daarmee heeft ze dus alle facetten van het werkterrein onder de knie.

Astrid van de Klift heeft ook een actieve rol bij FAMO, waar ze sinds juni 2018 als voorzitter is benoemd voor een periode van zes jaren. De FAMO, de Federatie van Algemene Middelenmanagers bij de Overheid, biedt haar partners, leden en relaties een netwerk waarbij kennisdeling en het verbinden met het elkaar centraal staan. Het doel is om bij te dragen aan de veranderde visie op integrale bedrijfsvoering voor de decentrale overheid, van operationeel tot strategisch management niveau.