Donderdag 8 September 2022 - Provinciehuis te Utrecht

Rectengle

Sfeerimpressie

Een impressie van het meest recente Congres.

Public Risk

In de aanloop naar het RiskCongresPublicValues (zie www.riskcongrespublicvalues.nl) verschijnt een drietal blogs waarvan dit de eerste is. Natuurlijk staat het begrip risico centraal en de vraag: hoe krijgen we zicht op wat we niet zien? Om scherpte aan te brengen, kies ik er bewust voor om vanuit een ´marktperspectief’ te redeneren, omdat ik van mening ben dat de publieke sector nu veel kan leren van de private sector als het om risicodenken gaat: het risicodenken gaat ‘om’, omdat het niet anders kan, omdat het overleven van organisaties daarvan afhangt.

Sinds Nassim Taleb met zijn black swan is het begrip fragiliteit een soort achterliggende grootheid in de discussies over de inrichting van de risicomanagement functie. Fragiliteit is een woord dat de kwetsbaarheid van een volwassen en volledig functionerend sociaal, menselijk systeem beschrijft. Het concept fragiliteit is van toepassing op organisaties die een fundamentele overlevingsstrijd voeren in zich razendsnel ontwikkelende markten. Alle organisaties hebben last van disrupties, ze maken allemaal deel uit van deze stroomversnelling. Weinig organisaties slagen erin zichzelf (steeds opnieuw) heruit te vinden. Dat dit heruitvinden nodig is, bewijst de geschiedenis. Niet aanpassen betekent irrelevant worden. Dat is een natuurlijk proces.
(meer…)

Rectengle

Sfeerimpressie

Een impressie van het meest recente Congres.

Piet Klop: de “controletoren” bij het risicomanagement in de publieke sector staat op omvallen!

piet klop
Michel Klompmaker

Onlangs spraken wij op exclusieve basis met Piet Klop over de speciale benadering van risicomanagement in de publieke sector. Het is belangrijk om in de publieke sector met de beschikbare middelen zoveel mogelijk te bereiken. Maar er zijn altijd risico’s die het bereiken van de doelstellingen in gevaar brengen.
(meer…)

Rectengle

Sfeerimpressie

Een impressie van het meest recente Congres.

Wie de bal kaatst…

wie de bal kaatst
Stefan Duchateau

Misschien weet u wie gebruikelijk de pluim vasthoudt bij het neerschrijven van de geschiedenis? We zouden namelijk graag een hartig woordje wisselen met de betrokkene die naar onze mening op regelmatige basis ongegeneerd een loopje neemt met de werkelijke gang van zaken omdat het op die manier beter past in een boodschap die men graag verspreidt. Een typisch voorbeeld van dergelijke geschiedvervalsing is de intussen algemeen aanvaarde stelling dat de beurscrash van oktober 1929 de rechtstreekse oorzaak vormde van de Grote Depressie die de hele wereldeconomie meezoog in een onstuitbare neerwaartse spiraal en bij uitstek de ondergrond bemestte waarop later het bittere gewas van het extremisme welig wist te tieren. De onderliggende boodschap van de geschiedschrijver is meteen duidelijk: tegen kortzichtig en speculatief gedrag is er niets bestand. Gelukkig maar dat de maatschappij via allerlei regelgeving wordt bewaard van een herhaling van deze beproeving. Helaas totaal onjuist …
(meer…)

Rectengle

Sfeerimpressie

Een impressie van het meest recente Congres.

Kenny van Ierlant: “Digitaal leiderschap is verreweg de belangrijkste vereiste om succesvol te kunnen innoveren”

Kenny-van-Ierlant1
Michel Klompmaker

Onlangs spraken we op exclusieve basis met Kenny van Ierlant, de digital thought leader van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals, afgekort KNVI. Van Ierlant neemt geen blad voor zijn mond en is hij uitgesproken hard voor het wereldje van IT-specialisten, dat elkaar telkens de bal toespeelt zonder met fundamentele oplossingen te komen. Kenny zal als keynote spreken op het komende RiskCongresPublicValues in Den Haag op 6 april en daar zijn visie ontvouwen voor de publieke sector.

Je spreekt graag over innovatie, maar van wie en vanwaar begint de roep naar innovatie?

Kenny van Ierlant: “De vraag naar innoveren begint overal door te dringen. Jammer genoeg wordt die vraag praktisch beheerst vanuit de roep naar kostenbeheersing. Ik vind dat bijzonder vreemd, immers veelal is men al blij met een verlaging van de kosten. Men zou volgens mij eerder moeten kijken naar de mogelijkheden van een stevige groei en waarde creatie als antwoord op de internationale concurrentie.”

Hoe zou dat dat komen, die focus op kostenbeheersing?

Kenny van Ierlant: “Vaak is men erg voorzichtig en gericht op het implementeren van IT-projecten zoals omni-channels, apps, productinnovaties en acceleraties van bijvoorbeeld moonshots. Vervolgens richt men zich op de integratie van backoffice systemen middels api’s om de “customer journey” te faciliteren, zonder dat men de bestaande business- en operating modellen en de IT-infrastructuur aanpast. Laat staan dat men zijn financieringsmodellen wil veranderen.”

Noem eens een voorbeeld uit de praktijk dan…

Kenny van Ierlant: “Als Klaas Dijkhuizen, de nieuwe CEO van de ABN Amro Bank het heeft over het digitaliseren van “zijn” bank, dan bedoelt hij feitelijk het automatiseren van nog niet geautomatiseerde processen om de cost/income ratio te verbeteren. Ik vind dat niet zo spannend, het heeft helemaal niets te maken met een groeiscenario of met een herpositionering van de bank. Het is niets meer en niets minder dan een volgende rationalisatieslag die moet leiden tot lagere kosten. IT is daarbij dan het vehikel en dat noemt men dan ‘digitaal’.”

Wat is dan feitelijk het probleem, onkunde of onwetendheid?

Kenny van Ierlant: “Het probleem is dat men op bestuurlijk niveau veelal onwetend is en dat niet bespreekbaar wil maken. Men vindt het moeilijk met de billen bloot te moeten en te erkennen dat jaren van onverschilligheid aangaande relevante technologische ontwikkelingen nu zijn tol begint te eisen. Het gevolg is voorzichtigheid en het bewandelen van bestaande paden. Men luistert naar IT-consultants met ‘gevestigde belangen’. Men wordt daarbij dan snel gegijzeld door de interne IT-afdeling die veelal autonoom een eigen weg bewandelt. Kennis maakt macht en het ontbreken daarvan op bestuurdersniveau, leidt in het huidige tijdsgewricht meer dan ooit tot rampzalige beslissingen, die op termijn tot faillissementen gaan leiden. De weinige managers die het lef hebben een andere koers te varen worden getrakteerd op een irrationeel probleem met de eigen IT-organisatie, die uit puur eigenbelang de kont tegen de krib dreigt te gooien.”

Wat je hier schetst is dus buitengewoon ernstig…

Kenny van Ierlant: “Dat klopt, het ontbreken van de juiste kennis op de diverse niveaus leidt namelijk tot een herhaling van zetten. Bestaande business functies worden vervangen door jonge en goedkope mensen met IT-vaardigheden, die een nieuwe technocratische toekomst bouwen als ware men een IT-organisatie. Deze uitholling van kennis, kunde en misvattingen wordt mede gevoed door de executive search markt die op de onwetende klantvraag steevast de verkeerde mensen levert. Het old boys CIO- en CTO netwerk bestaat uit een rondreizend gilde van technisch opgeleide managers die om de twee à drie jaar stuivertje wisselen en daarmee de eigen continuïteit en die van de headhunters waarborgen. Er is een symbiose van belangenverstrengeling die leidt tot lethargie en een herhaling van zetten. Probeer deze vicieuze cirkel maar eens te doorbreken. Men pretendeert deskundig te zijn, bestookt de Raad van Bestuur met innovatiereisjes naar Sillicon Valley, greenfields, moonshots, innovatielabs en een zee aan leuke appjes en containerbegrippen zoals omni channels en ‘multi vendor cloud oplossingen’. Combineer dat met het aaneenrijgen van pakketten en de hype om vooral zelf te bouwen. Het lekker schuilen in de kudde is verworden tot een geëxcuseerd lemmingen gedrag. Bestuurders reageren daar zelden adequaat op en laten na zowel de business als de IT uit te dagen. Sterker nog men laat zich dit soort praktijken aanleunen vanuit een onuitroeibare onverschilligheid en desinteresse.”

Zo, nu heb je genoeg ellende over ons uitgestort. Graag nu even iets positiefs ter afsluiting alstublieft.

Kenny van Ierlant: “Ik ga het proberen. Digitale transformatie gaat over een business transformatie onder invloed van de technologische revolutie. En over de impact daarvan op de governance, business- operating en financieringsmodellen en de vraag hoe daarop te reageren. De crux van de ‘digitale transformatie’ is dat het over de waarde creërende toepasbaarheid van technologie gaat, zonder er nog zelf in te hoeven investeren. Het is dus een transitief begrip bij uitstek. Daarnaast is het ook een holistische vraagstuk, waarbij het bezit van materiële activa verschuift naar gebruik van diensten. De uitkomst daarvan is een significante vrije kasstroom, waarmee de business transformatie kan worden gefinancierd. Het einddoel is een stevige duurzame winstgevende omzetgroei tegen een significant lager kostenniveau leidend tot een exponentiële waardegroei in de Digitale Immateriële Activa (DIA). Dus waarde creatie!! Jammer dat bestuurders dit nog onvoldoende begrijpen of misschien nog niet aandurven (no guts). Ze gaan derhalve maar verder op een eigen interpretatie van de digitale hype! (no glory).”

Dank voor dit verhelderende inzicht en we zij erg benieuwd naar je bijdrage op donderdag 6 april aanstaande in Den Haag.

Kenny van Ierlant: “De bezoekers van het komende RiskCongresPublicValues kunnen al vast hun veiligheidsriemen vastmaken.”